การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา

- ระยะเวลาการเรียน 2 ปีการศึกษารูปแบบการเรียน 1 ปีในวิทยาลัย และ ฝึกอาชีพ 1 ปีในสถานประกอบการเรียนเกี่ยวกับ เน้นวิชาการดูแดผู้สูงอายุ เช่น อาหารโภชนาการของผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ยาสำหรับผู้สูงอายุ

 

หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ

- หลักพื้นฐานการพยาบาล

- การตรวจร่างการการสัมภาษณ์และการจดบันทึกประวัติทางการแพทย์

- การวัดสัญญาณชีพ

- การบันทึกข้อมูลทางการแพทย์

- โรคและกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

- การดูแลความสะอาดร่างกาย

- การจัดท่า การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

- การดูแลผู้ป่วยที่มีบาดแผลและการใช้ยาภายนอก

- การดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื่น

- ยากับอาหารผู้สูงอายุ

- การควบคุมและป้องกันการแผร่กระจายเชื่อในสถานบริการสุขภาพหลักปราศจากเชื้อ

 

 แผนกวิชาการดูแลผู้สูงอายุ

                แผนกวิชาการดูแลผู้สูงอายุ จัดการศึกษาวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม