วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู เตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ประจำปีการศึกษา 2561 (ซ้อมใหญ่) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc001
5/3/2562 14:57:58
Size (KB)  :  1,293 KB
uttvc002
5/3/2562 8:23:16
Size (KB)  :  4,638 KB
uttvc003
5/3/2562 8:27:58
Size (KB)  :  3,708 KB
uttvc004
5/3/2562 8:31:16
Size (KB)  :  4,493 KB
uttvc005
5/3/2562 8:32:14
Size (KB)  :  4,550 KB
uttvc006
5/3/2562 8:33:06
Size (KB)  :  4,538 KB
uttvc007
5/3/2562 8:37:14
Size (KB)  :  4,363 KB
uttvc008
5/3/2562 8:37:18
Size (KB)  :  4,402 KB
uttvc009
5/3/2562 14:52:24
Size (KB)  :  2,296 KB
uttvc010
5/3/2562 8:39:48
Size (KB)  :  4,079 KB
uttvc011
5/3/2562 8:39:54
Size (KB)  :  4,368 KB
uttvc012
5/3/2562 8:40:52
Size (KB)  :  4,561 KB
uttvc013
5/3/2562 8:48:48
Size (KB)  :  4,305 KB
uttvc014
5/3/2562 8:48:56
Size (KB)  :  4,178 KB
uttvc015
5/3/2562 8:51:20
Size (KB)  :  4,611 KB
uttvc016
5/3/2562 8:52:12
Size (KB)  :  3,707 KB
uttvc017
5/3/2562 9:12:40
Size (KB)  :  4,676 KB
uttvc018
5/3/2562 9:12:46
Size (KB)  :  4,800 KB
uttvc019
5/3/2562 9:13:10
Size (KB)  :  4,835 KB
uttvc020
5/3/2562 9:14:30
Size (KB)  :  4,022 KB
uttvc021
5/3/2562 9:15:14
Size (KB)  :  3,868 KB
uttvc022
5/3/2562 9:15:32
Size (KB)  :  3,880 KB
uttvc023
5/3/2562 9:16:04
Size (KB)  :  4,481 KB
uttvc024
5/3/2562 9:17:06
Size (KB)  :  4,481 KB
uttvc025
5/3/2562 9:21:30
Size (KB)  :  4,008 KB
uttvc026
5/3/2562 9:24:38
Size (KB)  :  4,488 KB
uttvc027
5/3/2562 9:24:44
Size (KB)  :  4,474 KB
uttvc028
5/3/2562 9:27:12
Size (KB)  :  4,302 KB
uttvc029
5/3/2562 9:31:54
Size (KB)  :  4,791 KB
uttvc030
5/3/2562 9:32:32
Size (KB)  :  4,614 KB
uttvc031
5/3/2562 9:32:50
Size (KB)  :  4,620 KB
uttvc032
5/3/2562 9:36:30
Size (KB)  :  4,226 KB
uttvc033
5/3/2562 9:37:08
Size (KB)  :  4,833 KB
uttvc034
5/3/2562 9:47:04
Size (KB)  :  4,747 KB
uttvc035
5/3/2562 9:48:08
Size (KB)  :  4,045 KB
uttvc036
5/3/2562 9:54:36
Size (KB)  :  4,291 KB
uttvc037
5/3/2562 9:54:52
Size (KB)  :  4,046 KB
uttvc038
5/3/2562 9:56:24
Size (KB)  :  4,291 KB
uttvc039
5/3/2562 9:58:10
Size (KB)  :  4,031 KB
uttvc040
5/3/2562 9:58:22
Size (KB)  :  4,188 KB
uttvc041
5/3/2562 9:58:54
Size (KB)  :  4,237 KB
uttvc042
5/3/2562 11:02:36
Size (KB)  :  4,642 KB
uttvc043
5/3/2562 11:03:38
Size (KB)  :  4,457 KB
uttvc044
5/3/2562 11:03:48
Size (KB)  :  4,642 KB
uttvc045
5/3/2562 11:04:06
Size (KB)  :  4,531 KB
uttvc046
5/3/2562 11:14:08
Size (KB)  :  4,668 KB
uttvc047
5/3/2562 11:14:32
Size (KB)  :  4,840 KB
uttvc048
5/3/2562 11:15:08
Size (KB)  :  4,519 KB
uttvc049
5/3/2562 11:15:24
Size (KB)  :  4,435 KB
uttvc050
5/3/2562 11:16:16
Size (KB)  :  4,775 KB
uttvc051
5/3/2562 11:17:46
Size (KB)  :  3,956 KB
uttvc052
5/3/2562 11:18:38
Size (KB)  :  4,171 KB
uttvc053
5/3/2562 11:18:50
Size (KB)  :  4,755 KB
uttvc054
5/3/2562 11:19:22
Size (KB)  :  4,291 KB
uttvc055
5/3/2562 11:22:56
Size (KB)  :  4,509 KB
uttvc056
5/3/2562 11:24:48
Size (KB)  :  3,952 KB
uttvc057
5/3/2562 11:25:38
Size (KB)  :  4,836 KB
uttvc058
5/3/2562 11:25:44
Size (KB)  :  4,586 KB
uttvc059
5/3/2562 13:01:52
Size (KB)  :  4,193 KB
uttvc060
5/3/2562 13:02:16
Size (KB)  :  4,361 KB
uttvc061
5/3/2562 13:03:16
Size (KB)  :  4,450 KB
uttvc062
5/3/2562 13:04:58
Size (KB)  :  4,671 KB
uttvc063
5/3/2562 11:28:52
Size (KB)  :  688 KB
uttvc064
5/3/2562 8:11:38
Size (KB)  :  1,886 KB
uttvc065
5/3/2562 8:25:52
Size (KB)  :  1,947 KB
uttvc066
5/3/2562 11:30:04
Size (KB)  :  1,004 KB
Pages:     1 2 3 4