วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดอบรมโครงการ"จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)" พัฒนาความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ การเงิน และการบัญชี ให้แก่บุคลกรด้านพัสดุ การเงินและบัญชีของอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
DSC_0045
1/6/2559 18:00:48
Size (KB)  :  6,773 KB
DSC_0046
1/6/2559 18:02:32
Size (KB)  :  7,152 KB
DSC_0047
1/6/2559 18:02:52
Size (KB)  :  7,319 KB
DSC_0048
1/6/2559 18:03:52
Size (KB)  :  6,848 KB
DSC_0051
1/6/2559 18:04:10
Size (KB)  :  7,407 KB
DSC_0053
1/6/2559 18:05:26
Size (KB)  :  7,486 KB
DSC_0054
1/6/2559 18:05:58
Size (KB)  :  6,699 KB
DSC_0056
1/6/2559 18:06:18
Size (KB)  :  7,224 KB
DSC_0057
1/6/2559 18:07:46
Size (KB)  :  7,153 KB
DSC_0064
1/6/2559 18:11:32
Size (KB)  :  7,026 KB
DSC_0065
1/6/2559 18:11:42
Size (KB)  :  6,644 KB
DSC_0072
1/6/2559 18:13:46
Size (KB)  :  7,183 KB
DSC_0074
1/6/2559 18:13:56
Size (KB)  :  7,228 KB
DSC_0076
1/6/2559 18:14:08
Size (KB)  :  7,047 KB
DSC_0077
1/6/2559 18:20:42
Size (KB)  :  7,848 KB
DSC_0079
1/6/2559 18:20:56
Size (KB)  :  7,492 KB
DSC_0080
1/6/2559 18:21:04
Size (KB)  :  7,833 KB
DSC_0084
1/6/2559 18:21:12
Size (KB)  :  7,183 KB
DSC_0094
1/6/2559 18:26:24
Size (KB)  :  7,641 KB
DSC_0095
1/6/2559 18:26:56
Size (KB)  :  6,959 KB
DSC_0097
1/6/2559 18:37:44
Size (KB)  :  7,471 KB
DSC_0101
1/6/2559 18:38:12
Size (KB)  :  7,393 KB
DSC_0103
1/6/2559 18:39:38
Size (KB)  :  7,553 KB
DSC_0107
1/6/2559 18:40:08
Size (KB)  :  7,621 KB
DSC_0111
1/6/2559 18:40:40
Size (KB)  :  7,165 KB
DSC_0117
1/6/2559 18:41:26
Size (KB)  :  7,362 KB
DSC_0118
1/6/2559 18:42:02
Size (KB)  :  7,465 KB
Pages:     1