ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์    
 
   
 
 

 

 
 

DSC 0126

3 ส.ค.60) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภา
และการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 

DSC 0391

 (3ส.ค.60) งานการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 
และโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. 
และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 
 

DSC 0229

(28ก.ค.60) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 109 รูป 
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 

DSC 0172


(28ก.ค.60)
 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร
 

DSCN9525

(27ก.ค.60) โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดี
และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
 

IMG 2166

(26ก.ค.60) โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15ปี อย่างมีคุณภาพ 
 

DSC 0795

  (24ก.ค.60) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุม
 

DSC 0795

(24 ก.ค..60) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี
 

DSC 0492

( 21 ก.ค..60) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน
และสถานประกอบการ
 

DSC 0378

 ( 20 ก.ค..60) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำสมรรถนะวิชาชีพ การตลาด (ทวิภาคี) 
ระดับ ปวช.และ ปวส
.
 

DSC 0109

(15 ก.ค..60) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฎิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
 

DSC 0496

(16 ก.ค..60) Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
Thailand 4.0
 

uttvc 029

(13 ก.ค..60) พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน 
และเทียนจำนำพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน 
วัคลองโพธิ์พระอารามหลวง และ วัดธรรมมาธิปไตย 
ประจำปีการศึกษา 2560
 

DSCN8452

(13 ก.ค..60) กิจกรรมพิธีครอบครูพระวิษณุกรรม
 

DSC 0726

 (13 ก.ค..60) โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากร
ป่าไม้ในสถานศึกษาและชุมชน
 

DSC 0305

( 6 ก.ค..60) โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา 
ประจำปีการศึกษา 2560
 

DSC 0469

( 6 ก.ค..60) โครงการดื่มน้ำพุทธมนต์ ต้านยาเสพติด 
ประจำปีการศึกษา 2560
 

DSC 0225

( 6 ก.ค..60)โครงการพัฒนางานวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศ 
กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุดรธานี
 

uttvc 06

 ( 6 ก.ค..60)  โครงการเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ของเครือข่ายชุมชนชวเลข 
แผนกวิชาการเลขานุการ
 

DSC 0173

( 29 มิ.ย.60) e-portfolio โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 
การจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
17-18 มิถุนายน 2560
 

DSC 0773

( 29 มิ.ย.60) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูฝึกงงานในสถานประกอบการ(อ.กรอ.อศ.) 
25 มิถุนายน 2560
 
 

DSC 0858

( 29 มิ.ย.60) โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน
 

DSC 0338

( 29 มิ.ย.60) ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
 

DSCN1582

( 22 มิ.ย.60) โครงการบริจาคโลหิต วันแม่แห่งชาติ
22 มิถุนายน 2560
 

DSCN1711

 ( 21 มิ.ย.60) โครงการใครติดยายกมือขึ้นกิจกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 
 

u1

( 21 มิ.ย.60) แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ศึกษาดูงาน
 

DSC 0370

( 21 มิ.ย.60) โครงการขยายผล
การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
 

IMG 9685

( 20 มิ.ย. 60) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
อาชีวศึกษา เอสโซ่
 

DSCN0996


( 19 มิ.ย. 60) โครงการประชุมผู้ปกครอง
และเครือข่ายผู้ปกครอง
 

DSC 0939

( 15 มิ.ย. 60) พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา
และเกรียติบัตรครูที่ปรึกษาดีเด่น
 

DSC 0718

( 14.ย. 60)อบรมโครงการพัฒนาทักษะการวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์
 

DSC 0646

( 12 มิ.ย. 60) การประเมินผลงานชมรม 
TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น
 

DSC 0366

( 9 มิ.ย. 60) โครงการศึกษาดูงาน
ตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 
นักเรียนระดับชั้น ปวส. 1 แผนกวิชาการบัญชี
 
 

DSCN0048

( 6 มิ.ย. 60)โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย
ใส่ใจกฎจราจร วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560
 

DSC 0351

 ( 6 มิ.ย. 60)โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21
 

IMG 8839

( 29 พ.ค.60) วันอัฏฐมีบูชาวันถวายพระเพลิง
พระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 

DSC 0982

( 29 พ.ค.60) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2560
 

DSC 0840

( 29 พ.ค.60) พิธีเปิดโรงเรียนธนาคาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (ธนาคาร ธกส)
 

DSC 0394

( 29 พ.ค.60) โครงการพัฒนาความรู้และ
เพิ่มประสบการณ์จังหวัดเพรชบุรี ประจวบคีรีขันธ์
และสุพรรณบุรี
 

DSC 1414

  ( 25 เม.ย 60) วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
 

DSC 1135

(5 เม.ย 60) สืบสานงานประเพณี 
สงกรานต์และรดน้ำดำหัว
 

DSC 1069

  (31 มี.ค. 60) วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  
 

DSC 0001

 (21-25 มี.ค. 60) อบรมโครงการวิชาชีพครูการตลาด
 

NUK 0510

  (13 มี.ค. 60) พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 กล้องช่าง ประจำปีการศึกษา 2559 
 

DSC 0386

(14 มี.ค. 60) Thanks & Goodbye 
 

DSC 0413

(15 มี.ค. 60) ถ่ายทำรายการ  R to the Future
 

DSC 0109

(16 มี.ค. 60) ศึกษาดูงานที่จังหวัดแพร่ อำเภอลอง
 

DSC 0400

(17 มี.ค. 60) การประชุมเชิงปฎิบัติการ 
การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564
 

DSC 0009

 (20 มี.ค. 60) โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2560
 

DSC 0882

(10 มี.ค. 60) พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประจำปีการศึกษา 2559
 

DSC 0950

(18 ก.พ. 60) การแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
UTT-VEC GAME 2017
 

IMG 2010

(11 ก.พ. 60) จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า 
(Morning Meeting) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2560  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 

DSC 0444

(11 ก.พ. 60) โครงการ THE 1 PROJECT EXHIBITION 2017
 


(1 ก.พ. 60) การแข่งขันลีลาศ ประจำปีการศึกษา 2559
 

(31 ม.ค. 60) งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์
 

(28-29 ม.ค. 60) Intensive English Camp
 

DSC 0203

 (24 ม.ค. 60) โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559
 

 (24 ม.ค. 60) ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2559