ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์

โครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ว-สอศ.-2) ประจำปีการศึกษา 2560

 1.เอกสารประกอบผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2560
===>าวน์โหลดเอดสาร
 2.ประเภท ข้อกำหนด กติกา ประเภทสิ่งประดิษฐ์  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2560
===>าวน์โหลดเอดสาร
 3.แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่(ว-สอศ.-2)
===>ดาวน์โหลดเอดสาร