ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 002
 นายศิริชัย    นาระกันทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
6 7 8 3
 นางสุธัญญา  พวงลัดดาวัลย์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสุภาวกุล ภักดีศรี
หัวหน้างานบุคลากร 
นางสาวพิมลวรรณ  ทาเชื้อ
หัวหน้างานการเงิน 
นางเบญจพร  อ่ำแจ้ง
หัวหน้างานการบัญชี 
5 3
4 4
นายสมเกียรติ มั่นดี
หัวหน้างานพัสดุ 
นายสุพจน์   ใจน้อย
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางมาลัยวัลย์  วงศ์ใหญ่
หัวหน้างานทะเบียน 
นางสาวจุฬารัตน์ ภักดิ์ศรีแพง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์