งานการเงิน

     1    
     นางสาวพิมลวรรณ ทาเชื้อ
หัวหน้างานการเงิน
2 3 5 7 
นางกาญจนา มั่นดี
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน 
 นางสาวรัตนา จันมา
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นายกัมปนาท คำอินบุตร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
นางสาวนฤมล เอี่ยมสกุล
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
6 4  16  9
 นางวันวิสาข์ โพธิหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
  นางสาวสุนิสา สุยะสัก
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวทัศนีย์ ปฤษณา
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางสาวเสาวภาคย์ ห้องพ่วง 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
 นางสาวจิราพร กาดอนันต์
เจ้าหน้าที่งานการเงินมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

1. จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการ ด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน
การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย ให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย