งานอาคารสถานที่

    3    
    นายสุพจน์   ใจน้อย
หัวหน้างานอาคารสถานที่

   
 2 3 4  5 6

นายวันชัย พวงลัดดาวัลย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายวัชรชัย  ขำพงศ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายปกรณ์ แสงซื่อ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสุธัญญา  พวงลัดดาวัลย์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายอภิชาติ สาเครือ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
11 8 9 10  

นางเจริญศรี ด้วงรักษา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายวสันต์ เมฆฉาย
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายปฏิพัทธิ์ เวียงยา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นางสาวผกามาศ มากโม
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

 


น้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ
การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน
การรักษา สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา

4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัยอัคคีภัยและภัยอื่น ๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น

9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย