ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 004
 นายกฤติภณ    เผดิมดี
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
6 4 5 7 
 นางผกามาศ  พุกอินทร์
หัวหน้างาน
วางแผนและงบประมาณ
 นายชินกฤต  ประสารยา
หัวหน้างาน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 นางบานชื่น  วีระวัฒนานนท์
หัวหน้างาน
วิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 นายสุเทพ  มั่นคง
หัวหน้างาน
ประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
3 2  1
 นางนันทนา  พุ่มอรัญ
หัวหน้างาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา
 นางรุ่งทิพย์ ปินตา
หัวหน้างาน
ความร่วมมือ
 นางจิราวรรณ  ขันโท
หัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผล  การค้า 

และประกอบธุรกิจ