งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

   1    
   นายชินกฤต ประสารยา
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 2  3
นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
 นายปกรณ์ แสงซื่อ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5   7
นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 นางสาวปริศนา เหล่าเนตร
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 
  8    
   นายเนติพงศ์ สัจจา
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยว กับนักเรียน นักศึกษา
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง

2. รวบรวมและเผยแพร่ สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูล จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย