งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  2  
  นางชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 
3  

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายกัมปนาท คำอินบุตร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  6  
นางสาวเสาวพัตร สอดจันทร์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
จุดหมาย และหลักเกณฑ์ ของการประกันคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา

2.วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

3.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้ง
สถานประกอบการบุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4.ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา

5.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

6.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น

7.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย