งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

 

   1  
  นางจิราวรรณ ขันโท
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ
 
 2  3  4
นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ
นางผกามาศ พุกอินทร์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ
นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ
 5  8  7
นางสาวสุกัญญา คำบุญมา
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ
นางสาวมาลี กล้วยตระกูล
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ
นางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ
   6  
  นางสาวเสาวพัตร สอดจันทร์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผล  การค้า  และประกอบธุรกิจ
 


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ   และเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล และการค้าธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย