ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

 003

 นางสาวสิริลักษณ์    ศรีธิธง
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
2  2  6 8 
 นายภัทรพล โพธิหิรัญ
หัวหน้างาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวขนิษฐา อุทัศน์
หัวหน้างาน

สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวธนัชชา  ยมนา
หัวหน้างาน

ครูที่ปรึกษา
นายวัชรวุฒิ เรือนคำ 
หัวหน้างาน
ปกครอง
 5  4
 นางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์
หัวหน้างาน

โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
หัวหน้างาน

แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน