ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

 p3

 นางสาวสิริลักษณ์    ศรีธิธง
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
2  2  6  3 1
 นายภัทรพล โพธิหิรัญ
หัวหน้างาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวสุนิสา  สุยะสัก
หัวหน้างาน

สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวธนัชชา  ยมนา
หัวหน้างาน

ครูที่ปรึกษา
 นายกัมปนาท  คำอินบุตร
หัวหน้างาน
ปกครอง
 5  4
 นางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์
หัวหน้างาน

โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
หัวหน้างาน

แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน