อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

2.ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆขึ้นในสถานศึกษาเช่นองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อกท.)องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ช.ท.)

องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย(อคท.)องค์การนักธุรกิจในอนาคตประเทศไทย(อธท.)

องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.)หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

3.จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ

ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

4.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

5.ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

6.ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

7.ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

8.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

9.สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

11.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย