งานครูที่ปรึกษา

 1  
นางสาวธนัชชา ยมนา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 
 2 1  3  4  5
นางสาวจงรักษ์ เทียนขำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวศรัญญา หงษ์แพง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางสาวจุฬารัตน์ ภักดิ์ศรีแพง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
10 1   8  7  9
นางสาวมลฤดี สุธรรมรักขติ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางสาวรสสุคนธ์ ทองพูล
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นายณัฐพล เอี่ยมสกุลนิล
จ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
11  
นางสาวสุกัญญา ขำทับทิม
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
 

 

 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ

4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผันหรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา

5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ

ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมิน เสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย