งานปกครอง

    3    
นายวัชรวุฒิ เรือนคำ
หัวหน้างานปกครอง
3 4 3  5 6
ร.อ. นพดล อุทัยทวีป
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางสาวอภิรดา ม่วงทอง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 นายสุพจน์   ใจน้อย
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นายปกรณ์ แสงซื่อ
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
7 8      10
นางกาญจนา มั่นดี
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวศรัญญา หงษ์แพง
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
  นางอารีย์ กันทาจ๋อย
เจ้าหน้าที่งานปกครอง
 นางสาวปนัดดา ใจทหาร
เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา

3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา

5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณา เสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา

6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา

7. จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ

8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย