อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

2.จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3.ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ

4.บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่

นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

6.สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน

7.ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

8.จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพและการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและภายนอกสถานศึกษา

10.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

11.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย