งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

   11  
 นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 22  33  42
 นางสาวมาลี กล้วยตระกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 นายกัมปนาท คำอินบุตร
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 นางวรรณวิภา เชื้อต่าย
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 5  n 7
 นายปฏิพัทธิ์ เวียงยา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 นางสาวมนัสนันท์ ดีปัญญา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 นางสาวทิพวรรณ สุขแก้ว
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
   9  
  นางสาวสุกัญญา เหล่าเสนา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

2.จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3.ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ

4.บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่

นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

6.สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน

7.ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

8.จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพและการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและภายนอกสถานศึกษา

10.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

11.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย