งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

  2   
นางสาวขนิษฐา อุทัศน์
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1 3  4
 นางสาวสุนิสา สุยะสัก 
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 นายฤทธิพงษ์ แพ่งแสง
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 5  6 1  6
 นางสาวสุกัญญา คำบุญมา
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 นางสาวมนัสนันท์ ดีปัญญา
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 นางสาวปนัดดา ใจทหาร
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกัน อุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่
2.การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา

3.จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4.ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
5.ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
6.จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
7.จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการที่ดี
8.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดัรับมอบหมาย