ฝ่ายวิชาการ

1 115
นางสาวศศิรินทร์  มหาวงศนันท์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
1  2 3 4
 นางบุศรา คงศักดิ์
หัวหน้า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี

 นางนันทนา พุ่มอรัญ
หัวหน้า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด

 นางประเทือง จุลวาทิน
หัวหน้า

แผนกวิชาสามัญ
 นางบุศรา คงศักดิ์
หัวหน้า

สาขาวิชาการบัญชี
2  6 7 8
 นางนันทนา พุ่มอรัญ
หัวหน้า

สาขาวิชาการตลาดและ
การจัดการทั่วไป
 นางสุนันทา พุฒโต
หัวหน้า

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นางสาวอำนวย วราหะ
หัวหน้า
สาขาวิชาการเลขานุการและ
การจัดการสำนักงาน
 นายแสวง บุปะเท
หัวหน้า

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
9  10 11 12

 นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์
หัวหน้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและ
สิ่งทอ

นางลำดวน พลอยศรีไพร
หัวหน้า
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
และหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม

นายธานี สังข์เอี้ยว
หัวหน้า
สาขาวิชาศิลปกรรม

     นางสาวจิตรานุช รักสัจจา 
หัวหน้า
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และหัวหน้าสาขาวิชาการโรงรม
13  14 17 4
 นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม
หัวหน้า

สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ
 นางกาญจนา มั่นดี
หัวหน้า
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางลักขณา ธเนศอนันต์
หัวหน้า

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวอภิรดา ม่วงทอง
หัวหน้า
งานวิทยบริการและห้องสมุด
 15 18
  นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ
หัวหน้า
งานวัดผลและประเมินผล
 นายสมภพ สุทธหลวง
หัวหน้า

งานสื่อการเรียนการสอน