ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชา

1 2 3 1
นางบุศรา คงศักดิ์
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี
นางนันทนา พุ่มอรัญ
หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
นางประเทือง จุลวาทิน
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
นางบุศรา คงศักดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
2 6 7 8
นางนันทนา พุ่มอรัญ
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป
นางสุนันทา พุฒโต
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวอำนวย วราหะ
หัวหน้าสาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
นายแสวง บุปะเท
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
9 10 11 12
นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและ
สิ่งทอ
นางลำดวน พลอยศรีไพร
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  และหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม
นายธานี สังข์เอี้ยว
หัวหน้าสาขาวิชาศิลปกรรม
นางสาวจิตรานุช รักสัจจา
หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและหัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม
13      
นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม
หัวหน้าสาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ