งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     1    
 นางกาญจนา มั่นดี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2 3  4  151  6
 นางจรรจิรา พรมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 นางรุ่งทิพย์ ปินตา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นายสิงห์คม วุฒิชาติ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 นายภัทรพล    โพธิหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 7  9
 นางสาวอณิสา บัวเขียว
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาววิสรา อ่อนคำพา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 นางสาวประไพ สุราภา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน ภายนอก เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย

ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่นสภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

7. ประสานงานแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต

8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน