งานวัดผลและประเมินผล

     1   Copy    
 นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ
หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล
 1  2  2   Copy  5  6
 นายชินกฤต  ประสารยา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล
นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล 
 นายภัทรพล โพธิหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล 
 นางมลิวรรณ ปาดี
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
8 1
7  9  10  11

นายอดิเรก  เพ็งคง
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล

 นางวันวิสาข์ โพธิหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
 นางสาวชนาภัทร สุขเณร
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
 นางรัชฎาภรณ์ บุญธรรม
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
 นางสาวสุกัญญา โภชนจันทร์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผลมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

4. ตรวจสอบผลการเรียนให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

5. รวมรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย