ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์

คำชี้แจง 
โปรดอ่านคำชี้แจงก่อนที่จะโหลดบัตรลงทะเบียน เพื่อป้องกันการโหลดบัตรผิดแล้วจะมาอ้างว่า "หนูไม่รู้" 

กับงานทะเบียนและงานการเงินในภายหลังไม่ได้เพราะว่าชี้แจงอย่างละเอียด ให้ทราบแล้ว

1. อ่านภาษาไทยข้อความที่พิมพ์ให้ ให้ชัดเจน อ่านไม่เข้าใจ อ่านซ้ำใหม่

2. นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2-3 โหลดบัตรลงทะเบียนตามหัวข้อระดับชั้นปีที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่

3. นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขางาน ขอความกรุณาตรวจสอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 สาขางานที่ตนเองศึกษาอยู่ สาขางานอะไร

3.2 สาขางานที่ตนเองจบมาก่อนเข้าเรียน ระดับ ปวส. จบสาขาอะไร จบสาขาเดียวกับที่เรียนในระดับ ปวส. หรือ จบ ม.6/ต่างสาขา เพื่อจะได้เลือกหัวข้อบัตรลงทะเบียนได้ถูกต้อง

4. เมื่อ Download บัตรลงทะบียนแล้ว ก่อนไปชำระเงินที่ธนาคาร ขอความกรุณาเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ/ทุกส่วน ในบัตรลงทะเบียน

5. เตรียมเงินค่าธรรมเนียนการใช้บริการธนาคาร จำนวน 10 บาท ให้พร้อมเมื่อไปชำระเงินกับธนาคารที่ให้บริการ

6. มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานการเงิน 055 411 221 ต่อ 118

งานทะเบียน 055 411 221 ต่อ 117

บัตรลงทะเบียนเรียน สำหรับ ปวช.2 และ ปวช.3

1.บัตรลงทะเบียน ปวช.2 และปวช.3 Download
2.บัตรลงทะเบียน ปวช.2และปวช.3(ออกฝึกงาน) Download


บัตรลงทะเบียนเรียน สำหรับ ปวส.2

1.การบัญชี-จบตรง Download
2.การบัญชี-จบต่าง Download
3.การตลาด-จบตรง Download
4.การตลาด-จบต่าง Download
5.การตลาด (ทวิ)-จบตรง Download
6.การตลาด (ทวิ)-จบต่าง Download
7.คอมพิวเตอร์-จบตรง Download
8.คอมพิวเตอร์-จบต่าง Download
9.การจัดการธุรกิจค้าปลีก-จบตรง Download
10.การจัดการธุรกิจค้าปลีก-จบต่าง Download
11.การจัดการทั่วไป-จบตรง Download
12.การจัดการทั่วไป-จบต่าง Download
13.การจัดการสำนักงาน Download
14.คอมพิวเตอร์กราฟิก Download
15.เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ-จบตรง Download
16.เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ-จบต่าง Download
17.อาหารและโภชนาการ-จบตรง Download
18.อาหารและโภชนาการ-จบต่าง Download
19.อาหารและโภชนาการ (ทวิ) Download
20.การโรงแรม Download
21.การท่องเที่ยว-จบตรง Download
22.การท่องเที่ยว-จบต่าง Download