(28ส.ค.60) โครงการศึกษาดูงานให้แก่สถานศึกษา สังกัด สอศ.ที่เปิดสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มผู้เรียนการจัดการศึกษาใน อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น ณ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด มหาชน
(25ส.ค.60)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์
(25ส.ค.60) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(25ส.ค.60) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประชุมร่วมกับสถานศึกษาลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษา ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ทีฆายุกาโหตุ มหาราชินิ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
วันสถาปนาอาเซียน 8 สิงหาคม 2560

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 1. แบบฟอร์มเขียนแผน  ปี 2561
==> ดาวน์โหลดเอกสาร 
 2.แบบรายงาน ร.อศ.02
==> ดาวน์โหลดเอกสาร
 3.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของสถานประกอบการ
ที่จะเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษา

==> ดาวน์โหลดเอกสาร