2.jpg
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2560 14:40
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หรัสหน่วยเบิก 000002000600257  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำงวด 6 ประจำปี 2560 (07/04/2560)
 ==> ดาวน์โหลดเอกสาร

สรุปองค์ความรู้ โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้การบูรณาการภูมิวัฒนธรรม
วันที่ดาเนินการโครงการ 29 – 31 มีนาคม 2560 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชมรมครูสังคมศึกษาอาชีวศึกษา (05/04/2560)
==> ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินปฏิบัติงาน ( 22 มีนาคม 2560 )
1.ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 ==> ดาวน์โหลดเอกสาร
2.แบบฟอร์ม สผ.1 ==> ดาวน์โหลดเอกสาร
3.แบบฟอร์ม สผ.2 ==> ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารงานหลักสูตร ( 10 มีนาคม 2560 )
รายการหนังสือเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ


 
 
 
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 22 กุมภาพันธ์ 2560 14:40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A00
6 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หรัสหน่วยเบิก 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำงวด 11 ประจำปี 2560 (20/10/2560)
 ==>ดาวน์โหลดเอกสาร

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A00
6 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หรัสหน่วยเบิก 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำงวด 10 ประจำปี 2560 (29/09/2560)
 ==>ดาวน์โหลดเอกสาร


 
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หรัสหน่วยเบิก 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำงวด 9 ประจำปี 2560 (10/08/2560)
 ==>ดาวน์โหลดเอกสาร
==>
ดาวน์โหลดเอกสาร

 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หรัสหน่วยเบิก 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำงวด 8 ประจำปี 2560 (19/06/2560)
 ==>ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หรัสหน่วยเบิก 000002000600257 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำงวด 7 ประจำปี 2560 (16/05/2560)
 ==> ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
หรัสหน่วยเบิก 000002000600257  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำงวด 6 ประจำปี 2560 (07/04/2560)
 ==> ดาวน์โหลดเอกสาร