(28ส.ค.60) โครงการศึกษาดูงานให้แก่สถานศึกษา สังกัด สอศ.ที่เปิดสอนสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ เพื่อเป็นแนวทางการเพิ่มผู้เรียนการจัดการศึกษาใน อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และแฟชั่น ณ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด มหาชน
(25ส.ค.60)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์
(25ส.ค.60) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(25ส.ค.60) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประชุมร่วมกับสถานศึกษาลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษา ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ทีฆายุกาโหตุ มหาราชินิ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
วันสถาปนาอาเซียน 8 สิงหาคม 2560
3-1.jpg

Events Calendar

September,
2017
September 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30