โครงสร้างผู้บริหาร 

001
 นายไพฑูรย์    ตัณทานนท์
ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
002 004 003 005
 นายศิริชัย    นาระกันทา
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 นายกฤติภณ    เผดิมดี
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 นางสาวสิริลักษณ์    ศรีธิธง
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 นางสาวศศิรินทร์    มหาวงศนันท์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ