ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
อาชีวะ ทูเดอะ ฟิวเจอร์

ชมรม TO BE NUMBER ONE

 1.ประวัติ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
==> ดาวน์โหลดเอกสาร
 2.แผนงานดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ปีการศึกษา 2560
==> ดาวน์โหลดเอกสาร