ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resources)

 

     ทรัพยากรการท่องเที่ยว แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

                    1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ

                2. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น

travel_01.gif

 

[หน้าหลัก] [จุดประสงค์รายวิชา] [เนื้อหาวิชา] [แหล่งสืบค้น] [ประวัติผู้สอน]


Copyright © 2007  Uttaradit Vocational College
Webmaster : jtt_099@hotmail.com