เรื่องที่ 4 ที่พักแรม (Accommodation)

ความนำ

ความเป็นมาของที่พักแรม

ประเภทของที่พักแรม

ลักษณะของธุรกิจที่พักแรม

รายได้ของโรงแรม

องค์ประกอบสำคัญในการดำเนินธุรกิจโรงแรม

การกำหนดระดับหรือชั้นของโรงแรม

แบบฝึกหัด

 

[หน้าหลัก] [จุดประสงค์รายวิชา] [เนื้อหาวิชา] [แหล่งสืบค้น] [ประวัติผู้สอน]

              อ้างอิง

              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2545). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ 3. นนทบุรี :                               สำนักพิม พ์์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

              สุริยะ เจียมประชานรากร และกรรณิการ์  ศีลพิพัฒน์. (2549). อุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ


Copyright © 2007  Uttaradit Vocational College
Webmaster : jtt_099@hotmail.com