ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  
 
 
     
  (15 ธ.ค. 59)โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน นักศึกษา การบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9
     
  (14 ธ.ค. 59)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
และแผนการเรียนระหว่างสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานเอกชนและสถานประกอบการ
     
  (28 พ.ย. 59) พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวาย
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     
  (30 พ.ย. 59)อบรมความให้ความรู้
การอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา
     
  (28 พ.ย. 59) การแข่งขันกีฬาภายใน
พิกุลแก้วเกมส์
     
  (10 พ.ย. 59) ๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ ทำบุญตักบาตร พระ ๑๐๕ รูป
     
  ( 9 พ.ย. 59) ๙๙๙,๙๙๙คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ
อาชีวะสมานฉันท์
     
  ( 7 พ.ย. 59)โครงการประชุมผู้ปกครอง
และเครื่อข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
     
  ( 2-3 พ.ย.59) การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
     
  ( 25 ต.ค. 59) พิธีถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     
  (25 ต.ค. 59) พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5
     
  (25 ต.ค. 59)Project Exhibition 2016
ประจำปีงบประมาณ 2559
     
  (12 ต.ค. 59)โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน
งบประมาณ 2559
     
  (12 ต.ค. 59)โครงการที่สอดคล้องการดำเนินงานสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่ 2การจัดอาชีวะเพื่อสตรี
ประจำปีงบประมาณ 2559
     
  (12 ต.ค. 59)โครงการที่สอดคล้องการดำเนินงานสำหรับ
กลุ่มเป้าหมายที่ 2การจัดอาชีวะเพื่อสตรี
ประจำปีงบประมาณ 2559
     
  (6 ก.ย. 59)มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสงขลาเกมส์
     
  (6 ก.ย. 59)โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย
     
  (6 ก.ย. 59)ทำบุญแผนกวิชาศิลปกรรมอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
     
  (6 ก.ย. 59)พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 ประจำปีการศึกาา2559
     
  (24 ส.ค. 59) กิจกรรมเดย์แคมป์และพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ
     
  (23 ส.ค. 59) ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ริมหนองเคียน
ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 20 สิงหาคม 2559
     
  (19 ส.ค. 59) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ
     
  (19 ส.ค. 59) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่อง
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
     
 
(12 ส.ค. 59) โครงการบริจาคโลหิต
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
     
  (12 ส.ค. 59) คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ทำบุญตักบาตร
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
     
  (12 ส.ค. 59) โครงการปล่อยปลามหากุศล
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
     
  (12 ส.ค. 59) ทีฆายุกาโหตุ มหาราชินิ
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
     
  (8 ส.ค. 59) วันสถาปนาอาเซียน 8 สิงหาคม
     
  (8 ส.ค. 59) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ และยกย่อง
     
  (4 ส.ค. 59) อบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
     
  (4 ส.ค. 59) โครงการพัฒนาความรู้ด้าน ICT เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
     
  (3 ส.ค. 59) การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
และโครงงานวิทยาศาตร์
     
  (3 ส.ค. 59) โครงการอบรมพัฒนาก้าวสู่การเป็น นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน แผนกวิชาการบัญช
     
  (2 ส.ค. 59)โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีย
     
  (13 ก.ค.59) แห่เทียนจำนำพรรษา-ถวายผ้าอาบน้ำฝน
วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวงและวัดธรรมมาธิปไตย ประจำปี 2559
     
  (4-7 ก.ค.59) โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559
     
  (4 ก.ค.59) พิธีครอบครูศิลปกรรม
     
  (4 ก.ค.59) อบรมเตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียง
     
  (3 ก.ค.59)โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา คุณธรรม จริยธรรม
     
  (2 ก.ค.59)การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ครั้งที่ 26
     
  (2 ก.ค.59)มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ
( Open House)
     
  (25 มิ.ย.59)โครงการพัฒนาความเป็นเลิศสู่งานวิชาการ
ศึกษาดูงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาระหว่างวันที่ 23- 26 มิถุนายน 2559 ณ
จังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี เพรชบุรี สุพรรบุรี
   
 
(24 มิ.ย.59) พิธีใหว้ครูและมอบทุนกาศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559
   
  (23 มิ.ย.59)โครงการต่อต้านยาเสพติดลดการออกกลางคัน คอนเสิร์ต วง สำราญรื่น วันที่ 23 มิถุนายน 2559
   
  (4 มิ.ย.59)กิจกรรมซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center)
4-26 มิถุนายน 2559
   
  (20 พ.ค.59) รูปกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม
ธรรมะสอนใจ วัยใส วัยเรียน
   
  (13 พ.ค. 59) รูปกิจกรรมโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
   
  (12 พ.ค. 59) รูปกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งในการปฎิบัติการ ระบบ GFMIS
   
  (11 พ.ค. 59) รูปกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
   
  (5 พ.ค. 59) รูปกิจกรรมโครงการติดตามผลการดำเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBTR ONE
   
  (26 เม.ย. 59) 73 ปี อาชีวะ คืนสู่เหย้า เล่าอดีต
   
  (23 มี.ค. 59) รูปเข้าค่ายภาษาไทย
   
  (23 มี.ค. 59) รูปศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย
   
  (23 มี.ค. 59) เข้าค่ายลูกเสือ
   
  (14 มี.ค. 59)พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร กล้องช่าง
   
  (14 มี.ค. 59) พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร กล้องวิทยาลัย
   
  (14 มี.ค. 59)นักเรียนอินโดนีเซีย
   
  (10 ก.พ. 59) โครงการ Project Exhibition ปีการศึกษา 2559
   
  (4 ก.พ. 59) การแข่งขันกีฬาลีลาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  (4 ก.พ. 59) โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558
   
  (18 ม.ค. 59) รูปกิจกรรม วันครู ปีการศึกษา 2559
จังหวัด อุตรดิตถ์
   
  (14 ม.ค. 59) รูปภาพกิจกรรม โครงการเชิดชูบุคลากรดีเด่น
   
  (14 ม.ค. 59) โครงการสร้างเสริมคุณภาพของนักเรียน
   
  (14 ม.ค. 59) โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตร
และแผนการเรียน
   
  (14 ม.ค. 59) รูปภาพกิจกรรม บริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ
   
  (6 ม.ค. 59) งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2559
   
  (6 ม.ค. 59) ทำบุญตักบาตรปีใหม่ ปี 2559
   
  (22 ธ.ค.58) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
   
  (22 ธ.ค.58) เข้าค่ายพักแรมและทำพิธีเข้าประจำกอง
ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558
   
  (22 ธ.ค.58) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   
  (22 ธ.ค.58) กิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะที่ ร.ร.วัดห้องสูง
   
  (5 ธ.ค.58) กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  (5 ธ.ค.58) พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร วันที่ 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดอุตรดิตถ์
   
  (5 ธ.ค.58) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวาคม 2558 จังหวัดอุตรดิตถ์
   
  (5 ธ.ค.58) มหกรรมอาชีวศึกษาและการประชุมทางวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปีการ 2558
   
  (5 ธ.ค.58) พิธีแสดงมุฑิตาจิต แด่ คุณครูจันทรา เทพาคำ
   
  (25 พ.ย.58) ลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2558
   
  (17 พ.ย.58) วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2558
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
   
  (13 พ.ย.58) โครงการประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
   
  (13 พ.ย.58) โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปี 2558
   
  (9 พ.ย.58) มหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
   
  (9 พ.ย.58) การแข่งขันทักษะประเภทวิชาชีพ
สาขาวิชาการตลาด การเขียนแผนธุรกิจ
   
  (9 พ.ย.58) การแข่งขันทักษะประเภทวิชาชีพ 
สาขาวิชาการตลาดThe Marketing Challenge 
   
  (26 ต.ค. 58) วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
   
  (12 ต.ค. 58) โครงการศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
(ในประเทศ) ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2558
ณ จังหวัดเพชรบุรีและสุพรรณบุรี
   
  (12 ต.ค. 58)ครงการพัฒนาความรู้และเพิ่มประสบการณ์
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2558 ณ จังหวัดเชียงราย
   
  (2 ส.ค. 58) project exhibiton 2015
   
  (31 ส.ค. 58) โครงการกิจกรรมเดย์แคมป์
พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
   
  (28 ส.ค. 58) การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
   
  (29 ส.ค. 58) โครงการปลูกต้นไม้ที่บึงมาย 29 สิงหาคม 58
     
  (28 ส.ค. 58) รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
     
  (19 ส.ค. 58) โครงการบริจาคโลหิต
     
  (12 ส.ค. 58) การแข่งขันกีฬาภายใน พิกุลแก้วเกมส์
19 - 21 สิงหาคม 2558
     
  (12 ส.ค. 58) วันแม่แห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์
12 สิงหาคม 2558
     
  (12 ส.ค. 58) โครงการปล่อยปลามหากุศล
ถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2558
     
  (11 ส.ค. 58) วันสถาปนาอาเซียน 11 สิงหาคม 2558
     
  (11 ส.ค. 58) วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
   
  (7 ส.ค. 58) การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
และโครงงานวิทยาศาตร์
   
  (5 ส.ค. 58) โครงการหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา
ณ วัดคลองโพธิ์และวัดธรรมาธิปไตย
   
  (15 ก.ค. 58) พิธีมอบเสื้อสัญญาลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
   
  (15 ก.ค. 58) โครงการหล่อเทียน ประจำปีการศึกษา 2558
   
  (11 ก.ค. 58) พิธีพระราชทานดินบรรจุศพ
   
  พิธีครอบครูศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2558
   
  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ภาคเหนือประจำปี 2558
   
  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
   
  โครงงานการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2558
   
  โครงการประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558
   
  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีการศึกษา 2558
   
  พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
   
  โครงการ ปฐมนิเทศ
   
  โครงการใส่ใจวัยใส
   
  Thank & Good bye
   
  รูปภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) 9 มีนาคม 2558
   
  รูปภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
   
  รูปภาพเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557
   
  (6 มี.ค. 58 )รูปบรรยากาศ โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน ค่ายวิชาการ อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ วันที่ 6 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  (5 มี.ค. 58 )รูปบรรยากาศ โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน ค่ายวิชาการ อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ วันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  4 มี.ค. 58 )รูปบรรยากาศ โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน ค่ายวิชาการ อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ วันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  (3 มี.ค. 58 )รูปบรรยากาศ โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน ค่ายวิชาการ อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ วันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  (2 มี.ค. 58 )รูปบรรยากาศ โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาไทยของผู้เรียน ค่ายวิชาการ อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  (8 ส.ค. 57 )รูปภาพบรรยากาศกิจกรรมวันพระชนมพรรษสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  (12 ส.ค. 57 )รูปภาพบรรยากาศกิจกรรมวันพระชนมพรรษสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
   
  (8 ส.ค. 57 )ภาพบรรยากาศกิจกรรมประดับธงชาติอาเซียน
( วันสถาปนากลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ )
   
  (9 ก.ค. 57 )แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2557
ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวงและวัดธรรมาธิปไตย
   
  (6-7 มิ.ย. 57 )โครงการพัฒนาทักษะการสอนของครูสู่ศตวรรษที่ 21
ณ อาคารอินทนิลวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  (8 มี.ค. 57 )ภาพบรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556
ณ อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  ( 5 ม.ค. 57 ) บรรยากาศ พิธีทำบุญตักบาตร ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
   
  ( 2 ม.ค. 57 ) โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  (23 ต.ค. 56) วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556
   
  (5-19 ต.ค. 56) สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวันเสาร์และวันอาทิตย์
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  (1- 5 ต.ค. 56)โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
   
  (28 ก.ย. 56) มอบพี่ชายวันเกษียณอายุราชการ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
  (27 ก.ย. 56) Sports U.V.C and Walk & Run To Be Number One ประจําปีการศึกษา 2556
   
  (4 ก.ย. 56)การพัฒนาคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่ 3 D
   
  (15 ส.ค. 56)กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
และโครงงานวิทยาศาสตร์
   
  (12 ส.ค. 56)กิจกรรม12 สิงหาคม มหาราชินี
   
  (9 ส.ค. 56)กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม มหาราชินี
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
   
  (9 ส.ค. 56)กิจกรรมวันสถาปนาประชาคมอาเซียน AEC
   
  (17 ก.ค. 56) กิจกรรมการประกวดการแต่งชุดไทย แผนกวิชาการตลาด
การจัดการทั่วไป และการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   
  (17 ก.ค. 56) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2556
   
   (16 ก.ค.56)พิธีมอบทุนการศึกษา โดย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมที่ 72
จังหวัดอุตรดิตถ
   
      (27 มิ.ย. 56) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจําปีการศึกษา 2556
   
  (13 มิ.ย. 56)วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556
   
   (20-23 พ.ค. 56)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนติดสุรา ยาเสพติด และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ด้วยหลักไตรสิขา
   
     (27 เม.ย. 56 )งานคืนสู่เหย้า 70 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ประจำปี 2556
   
     (18-27 เม.ย.56 ) โครงการนวดเพื่อสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเชียน ณ ห้องร่มราชพฤกษ
   
     (14 มี.ค. 56 )ฉบับที่ 2 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
    ประจำปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 14 มีนาคม 2556
    ณ อาคารอินทนิล
   
       (14 มี.ค. 56 )วิทยาลัยอาชีวศึกษา ขอแสดงความยินดี
กับผู้สำเร็จการศึกษาThanks and goodbye ประจำปีการศึกษา 2555
    วิทยาลัยอาชีวศึกษา 14 มีนาคม 2556
   
      (14 มี.ค. 56 ) พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 14 มีนาคม 2556
    ณ อาคารอินทนิล
   
       (10 มี.ค. 56 )นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     เป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมแข่งขัน คริกเก็ตชิงแชมป์โลก
     ระดับเอเชีย รายการ Acc Women s Championship Thailand  
     วันที่ 26 - 31 มกราคม 2556
    (7 มี.ค. 56 ) กิจกรรมมอบเกียรติบัตร นักเรียน นักศึกษา
     ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
     นักเรียน นักศึกษาที่ปรับปรุงข้อมล v-cob.net
     ดีเยี่ยม นักเรียน นักศึกษาในระดับ ปวช. ที่มีผลการสอบ v-net 
     ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชาของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 7 มีนาคม 2556  
  (6 มี.ค. 56 ) กิจกรรม เสริมสร้าง  ทักษะ  และประสบการณ์วิชาชีพ
     สู่อาเซียน  
        (21 ก.พ. 56 )  กิจกรรมการแข่งขันการเต้นลีลาศของ นักเรียน นักศึกษา
      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  
 

       (13 ก.พ. 56) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา
       ประจำปีการศึกษา 2555  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 

 

(16 ม.ค. 56)  กิจกรรมวันครู ประจำปี 2556  วันที่ 16 มกราคม 2556
       ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสนามกีฬา จ. อุตรดิตถ์
     
 

     (9 ม.ค. 56) กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม
      และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
           (8 ม.ค. 56) งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2556
       วันที่ 8 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  
     
          (6 ม.ค. 56) โครงการพัฒนาคุณธรรมบุคลากรสถานศึกษา
      กิจกรรมทำบุญ ถวายผ้าป่าไถ่ชีวิต
      โค - กระบือ   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
      วันที่ 6 มกราคม 2555  ณ วัดดอยท่าเสา  จ. อุตรดิตถ์ 
 
     
      (5 ม.ค.2556)  การแข่งขัน เดิน - วิ่ง อาชีวศึกษามินิมาราธอน
       ประจำปีการศึกษา 2555  วันที่ 5 มกราคม 2556
        ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  
     
 
    (3 ม.ค. 56) โครงการ Sports U.V.C. To be Number One
     และ Walk & Run U.V.C. To Be Number One
     ประจำปีการศึกษา 2555   วันที่ 3 - 5  มกราคม 2556
     ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
 
       (2 ม.ค. 56)  โครงการพัฒนาคุณธรรมบุคลากรสถานศึกษา กิจกรรม
    บรรยายธรรมะ / สนทนาธรรม  วันที่ 2 มกราคม 2556
    ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
 
     (27 ธ.ค. 55) " อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน  ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัย
     แน่นอน "  โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     และกรมการขนส่งทางบก  ณ สถานบริการน้ำมัน หจก. อุตรดิตถ์ออยล์
     จ. อุตรดิตถ์
     
 
    (25 ธ.ค. 55) พิธีมอบทุนการศึกษา " กองทุนมูลนิธิ ม.ร.ล. เสนีย์ ปราโมทย์ "
    โดยนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
    วันที่ 25 ธันวาคม 2555  ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล
    วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ
     
 
      (24 - 31 ธ.ค. 55)  โครงการผลิตและจำหน่ายเค้กปีใหม่ ระหว่าง
     วันที่ 24 - 31 ธันวาคม  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
 
    (14 ธ.ค.55 ) โครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์สะอาดด้วยมือเรา
     วันที่ 14  ธันวาคม 2555  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
       (8 ธ.ค. 2555) กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ
     ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ธันวาคม  2555 
     ณ ค่ายลูกเสือ  จ. อุตรดิตถ์
     
       (5 ธ.ค. 2555) พิธีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
     85 พรรษา  วันที่ 5 ธันวาคม  2555  ณ ศาลาประชาคม จ. อุตรดิตถ์
     และสนามพระยาพิชัยดาบหัก จ. อุตรดิตถ์
     
      (4 ธ.ค. 55)  พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน
    มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ)
    ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
      (2 ธ.ค. 55) โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2555
     วันที่ 2 ธันวาคม 2555  ณ ห้องร่มราชพฤกษ์
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
        
 
     (30 พ.ย. 55) ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมการแข่งขันกีฬา และงานเลี้ยง
     สังสรรค์ งานอุตรดิตถ์อาชีวสัมพันธ์ 55 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 
     ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ
     
 
     (29 พ.ย. 55)  โครงการ Dance 4 life ชมรม To Be Number one
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
     รณรงค์ต้านโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2555
      ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
     
 
      (28 พ.ย. 55 ) โครงการลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย
      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
       (21 พ.ย. 55)  ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
     เรื่อง การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 5 บท โดย ครุทวี  ไพรกุมภัณฑ์
     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องร่มราชพฤกษ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
 
    (13 พ.ย. 55)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประกวด
     สิ่งประดิษฐ์ คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
 
   (10 - 11พ.ย. 55)  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2
    ปีการศึกษา  2555   ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน  2555  
    ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
 
    (9 พ.ย. 55)  ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ คนงาน ภารโรง นักเรียนนักศึกษา ร่วมทำบุญ
     อาคารอินทนิล  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555  ณ หอประชุมอาคารอินทนิล
     วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
 
    (6 พ.ย. 55) โครงการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ร่วมมือกับบริษัทกลาง
    ศูนย์ประสบภัยจากรถ รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %  
    วันที่ 26 สิงหาคม 2555  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
 
    (31 ต.ค. 55)  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคต
     แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน 
     ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
 
    (23 ต.ค. 55 )  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
     สมเด็จพระปิยะมหาราช  วันที่ 23 ตุลาคม 2555  ณ ลานอเนกประสงค
์     ริมน่าน  จ. อุตรดิตถ์
     
 
     (17  ก. ย. 55) โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร และศึกษาดูงาน
    ของครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  
     
          (14  ก. ย. 55)  การดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2555
    วันที่ 14 กันยายน  2555   ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
 
   (12 ก.ย. 55)  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมแสดงมุฑิตาจิต
    แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณา 2555  วันที่ 12 กันยายน 2555
    ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
     
 
     (26 ส. ค. 55)  กิจกรรมเดย์แคมป์ และเตรียมความพร้อมลูกเสือวิสามัญ
    วันที่ 26 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
     
 
    (21- 23 ส. ค. 55)  โครงการอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และผู้นำการท่องเที่ยว
    ระหว่าง วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และแหล่งท่องเที่ยวใน จ. อุตรดิตถ์
     
 
     (18 ส. ค. 55 - 1 ก.ย. 55)  การดำเนินงานโครงการสอนหลักสูตรอาชีพ
     ระยะสั้น ปีงบประมาณ 2555  ระหว่าง วันที่ 18 ส.ค. 2555 - 1 ก.ย. 2555 
     ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
      (16 ส. ค. 55)  การดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
    คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา
    ประจำปีการศึกษา 2555   วันที่ 16 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุม
    อาคารอินทนิล  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
     
   ์  (12 ส. ค. 55)  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ  วันที่ 12 กรกฎาคม 2555
     
     (8 ส.ค. 55) การดำเนินงานการจัดกิจกรรมประดับธงชาติอาเซียน
    วันที่ 8 สิงหาคม 2555  ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล 
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
     
     (8 ส. ค. 55) โครงการวันแม่แห่งชาติ  วันที่ 8 สิงหาคม 2555
   ณ ห้องประชุมอาคารอินทนิล  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
     
     (6 -7  ก. ค. 55) โครงการพัฒนาระบบบริหารวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
   ระหว่างวันที่  6 - 7 กรกฎาคม 2555   ณ ห้องร่มราชพฤกษ์
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
     ( 27 ก.ค. 55) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
   สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
   28 กรกฎาคม 2555  ณ ศาลาประชาคม  จ. อุตรดิตถ์
     
     (31 ก.ค. 55) กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  ถวายผ้าอาบนำฝน ประจำปี 2555
   ณ วัดคลองโพธ์  วัดเกษมจิตรรารม และวัดธรรมาธิปไตย วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
     
      (14 ก.ค. - 5 ส.ค. 55) โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  (Fix it Center)   
   ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม และศูนย์องค์การบริหาร  ส่วนตำบลแสนตอ
   วันที่ 14 กรกฎาคม 2555 - 5 สิงหาคม 2555 ประปี พ.ศ. 2555
     
     (24 ก.ค. 55) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม
    ประชุม สภากาแฟ วันที่ 24 กรกฎามคม  2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
      
     (24 ก.ค.55) ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ " ความสำเร็จที่ใสสะอาดสร้างได้ "
   โดยคุณบดินทร์ ลิมปพัทธ์ จากสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ท.ท.) 
   วันที่ 24  กรกฎาคม 2555  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
     
      (21-22 ก.ค. 55) โครงการผู้นำตามธรราชาติ วันที่ 21 - 21 กรกฎาคม 2555
    ณ วัดดอยท่าเสา อ. เมือง  จ.อุตรดิตถ์
     
     (20 ก.ค. 55) กิจกรรมดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2555   ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ
     

   (18 ก.ค. 55) กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555
  วันที่ 18 กรกฎาคา 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
     
    (30 มิ.ย. 55) โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัย
  ระบบสารสนเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ. ห้องร่มราชพฤกษ์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
l
     
    (29 มิ.ย. 55) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และโครงงานวิทยาศาสตร์
แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 15 มิถุนายน 2555
ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

   (21 มิ.ย. 55) โครงการวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 มิถุนายน 2555
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

   (10 มิ.ย. 55) ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมเป็น เจ้าภาพ การสวดอภิธรรม
งานอัฐมีบูชา ประจำปี 2555 วันที่ 10 มิถุนายน 2555 ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

   (31 มี.ค. 55) งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และ วันข้าราชการพลเรือน
วันที่ 31 มีนาคม 2555 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์

     (30 มี.ค. 55) โครงการสืบสานประเพณีไทย ชาวอาชีวร่วมใจ ขอพรผุ้ใหญ่ รดน้ำวันสงการนต์
วันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ

    (30 มี.ค. 55) พิธีขอขมาลาบวช นายอาณัติ เอื้ออรุณ เพื่อเข้าร่วมโครงการ อุปสมบทหมู่ปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม บรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1-11 เมษายน 2555
ณ วัดใหม่ศรีร่มเย็น จังหวัดเชียงราย

        (13 มี.ค. 55) โครงการอบรมวินัยนักเรียน ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2555

    (11 มี.ค. 55) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ หน่วยงาน เอกชน และสถานประกอบการ
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ในโครงการความร่วมมือ กับภาครัฐหน่วยงานเอกชน และสถานประกอบการ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วันที่ 13 มีนาคม 2555

    (09 มี.ค. 55)  การเข้าค่ายพักแรมและพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2554
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิถ์ ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2555

   (08 มี.ค. 55)  พิธีมอบประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องสีหราชบอลรูม
โรงแรมสีหราช วันที่ 8 มีนาคม 2555

   (06 มี.ค. 55) งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
6 มีนาคม 2555

    (06 มี.ค. 55)  พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วันที่ 6 มีนาคม 2555

    (20 ม.ค. 55)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน ระหว่าง วันที่ 20 - 21 มกราคม 2555 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (17 ม.ค. 55)  การอบรมโครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา RMS - 2011 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม 2555 ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ และห้องอินเทอร์เน็ตกลาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (16 ม.ค. 55)  พิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระ (คุรุสภา) ประจำปี 2554 และพิธีมอบรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

    (16 ม.ค. 55)  ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในโครงการรวมพลังต้านยาเสพติด
ณ สนามพระยาพิชัยดาบหัก 16 มกราคม 2555

    (09 ม.ค. 55)  งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2555 วันที่ 9 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (09 ม.ค. 55)  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2555 วันที่ 9 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (05 ม.ค. 55)  การแข่งขันกีฬาภายใน U.V.C. To Be Number One ประจำปีการศึกษา 2554

    (26 ธ.ค. 54) โครงการผลิตและจำหน่ายเค้กปีใหม่ ประจำปี 2554

    (15 ธ.ค. 54)  โครงการพัฒนาคุณธรรมบุคลากร กิจกรรมทำบุญถวายผ้าป่าไถ่ชีวิต โค - กระบือ 8 ตัว
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2554 ณ วัดดอยท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2554

    (15 ธ.ค. 54)  ครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุตรดิตถ์คนใหม่
นางสาวสุกัญญา ไทยมานะ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554

    (15 ธ.ค. 54)  นางสาวสุกัญญา ไทยมานะ เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์
เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554

    (05 ธ.ค. 54)  พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และการสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554

    (02 ธ.ค. 54) พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (01 ธ.ค. 54)  พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และการสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวาคม 2554
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (30 พ.ย. 54)  ตัวแทนครู และนักเรียน นักศึกษาเข้ารับโลห์เกียรติคุณหน่วยงานที่รายงาน การจัดสัปดาห์
ส่งเสริม ศาสนาและจริยธรรมฯดีเด่น ประจำปี 2553 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ณ ทำเนียบรัฐบาล

    (23 พ.ย. 54)  นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2554 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554

    (23 ต.ค. 54)  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2554 ณ ลานเอนกประสงค์ริมน่าน

    (22 ต.ค. 54)  พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 55 ปี แห่งการผนวช วันที่ 22 ตุลาคม 2554 ณ วัดหมอนไม้

    (14 ต.ค. 54)  พิธีตักน้ำพระพุทธมนต์ วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ณ บ่อน้ำทิพย์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ์

    (30 ก.ย. 54) ภาพบรรยากาศ ผู้อำนวยการ นางสาวกนกพรรณ เลาหไพศาล อำลานักเรียน นักศึกษา เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ

    (29 ก.ย. 54) งานเกีษณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 วันที่ 29 กันยายน 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (20 ก.ย. 54)ภาพบรรยากาศการติวเพื่อสอบ วีเน็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (15 ก.ย. 54)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับเปลื่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค กิจกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี 2554 วันที่ 15 กันยายน 2554

    (17 ก.ย. 54) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน ตำบล น้ำไผ่ อำเภอ น้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์
วันที่ 17 กันยายน 2554

    (17 ส.ค. 54) โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

    (12 ส.ค. 54) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 12 สิงหาคม 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (8 ส.ค. 54) โครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2554
ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์

    (8 ส.ค. 54) โครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2554
ณ วัดดอยท่าเสา

    (30 ก.ค. 54) กิจกรรมเดย์แคมป์ และพิธีเตรียมความพร้อมลูกเสือวิสามัญ ประจำปี 2554

     (23 ก.ค. 54) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัย นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ุ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 19 กรกฏาคม 2554
ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ

    (22 ก.ค. 54) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ วันที่ 20 ก.ค. 2554
ณ ศุนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ

    (11 ก.ค. 54) กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน วันที่ 13 ก.ค. 2554 ณ วัดท้ายตลาด

    (11 ก.ค. 54) กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน วันที่ 13 ก.ค. 2554 ณ วัดหมอนไม้

     (11 ก.ค. 54) กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน วันที่ 13 ก.ค. 2554 ณ วัดหนองผา

    (11 ก.ค. 54) โครงการสอนหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ วันที่ 11 ก.ค. 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (03 ก.ค. 54) กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 6 ก.ค. 2554
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (03 ก.ค.54) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดและกิจกรรมดื่มน้ำ
พระพุทธมนต์ วันที่ 6 ก.ค. 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

     (29 มิ.ย. 54) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ด้านอาชีวศึกษา
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิ.ย. 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (16 มิ.ย. 54)พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 16 มิถุนายน 2554

    (07 มิ.ย. 54) โครงการตรวจสุขภาพ นักรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2554

    (05 มิ.ย. 54) งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2554 วันที่ 5 มิถุนายน 2554
ณ ลานเอนกประสงค์ริมน่าน

    (03 พ.ค. 54) การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2554
ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2554

    (03 มี.ค. 54) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เข้าร่วมงาน ประเพณีอัฐมีบูชา
ณ.วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

    (03 มี.ค. 54) ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553

    (01 มี.ค. 54) งานเลื้ยงอำลารุ่นพี่ goodbye senior ปวส.2 และ ปวช.3
ในวันที่ 1 มีนาคม 2554
 

    (01 มี.ค. 54) ภาพงานซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น
ปวช. และ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553

    (21 ก.พ. 54) ภาพกิจกรรม งานยมหินถิ่นแพร่ อาชีวะเกษตรแฟร์ 54 และการประชุมวิชาการระดับชาติ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 32

    (20 ก.พ. 54) ภาพการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหว่างวันที่ 18 - 19 ถุมภาพันธ์ 2554
ณ อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

     (08 ก.พ. 54) เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2554  แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
จัดโครงการ ศึกษาดูงาน เชิงปฏิบัติการ โดยมีนักศึกษาจำนวน 34 คน เข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้ได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานณ บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
, บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน), สวนนงนุช, ตลาดน้ำสี่ภาค, ไร่องุ่น Silverlake และ บ้านสุขาวด
ี 

     (08 ก.พ. 54) ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2553
ประเภททักษะวิชาชีพ บัญชี สาขาวิชา การบัญชี ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน (Click) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2554 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ภาพกิจกรรมการแข่งขัน (Click)

    (02 ก.พ. 54) ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจร่วมแบ่งปันสิ่งที่ดีสู่สังคม ได้จัดทำโครงการอาสาพัฒนาสังคม
ณ.โรงเรียนบ้านท่าเรือ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ในวันที่ 29 - 30 มกราคม 2554

     (01 ก.พ. 54) พิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ
ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบเว็ปเพจ นางสาวโสภิดา พรมแดน นายอุดมโชค บุตรประโคน
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีไทย ประเภทเครื่องสี ซออู้ นางสาวสุกัญญา พูลโพธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดนตรีไทย ประเภทจะเข้ นางสาวธัญชนก ชัยพิศ

    (01 ก.พ. 54) พิธีมอบโล่ เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฎิบัติและดำรงชีวิตอย่างมีคุณธรรม และน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

   (31 ม.ค. 54) โครงการปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้ามนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และคงามปลอดภัยสู่สถานศึกษา วันที่ 31 มกราคม 2554

    (31 ม.ค. 54) พิธีรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554 วันที่ 31 มกราคม 2554

    (16 ม.ค.. 54) ขอแสดงความยินดีกับ ครูเอื้อมพร พีรพันธ์ และ
ครูสุนันทา  สร้อยเพ็ชร ที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู
ดีเด่น ประจำปี 2554

(15 ม.ค.. 54) สรุปผลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติ นครพิงค์เกมส์
  วอลเลย์บอลหญิง ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
  เซปักตะกร้อหญิง (ทีมชุด) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1
  เซปักตะกร้อหญิง (ทีมเดี่ยว) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2

(07 ม.ค.. 54) พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 7 มกราคม 2554

(30 ธ.ค. 53) วิทยาลัยอาชีวอุตรดิตถ์ได้มอบของขวัญให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2553

(24 ธ.ค. 53) โครงการบริจากโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวา มหาราช วันที่ 16 ธันวาคม 2553

(24 ธ.ค. 53) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2553
ณ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

(05 ธ.ค. 53) งานอาชีวสร้างอาชีพเป็นราชพลี ถวายจักรีภูมิพล
ระหว่างวันที่ 1- 6 ธันวาคม 2553 ณ ถนนลูกหลวง ข้างกระทรวงศึกษาธิการ

(05 ธ.ค. 53)  พิธีทำบุญตักบารต (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 109 รูป พิธีถวายพระพรชัยมงคง
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีถวายเครื่องราชสักระ (พุ่มเงิน - พุ่มทอง)
และ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

(05 ธ.ค. 53)  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนนักศึกษาแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม
และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

(05 ธ.ค.. 53)  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553
 

(29 พ.ย. 53)  พิธีรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณและส่งเรียงความพร้อมภาพวาด
ในโครงเรื่อง สถาบันศาสนาใต้ร่มพระบารมี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา
และจริยธรรมประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิการยน 2553
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

(29 พ.ย. 53)  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมโครงการ บอกรักพ่อที่ภูพิงค์ ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553

(28 พ.ย. 53)  ผลการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ภาคเหนือ ระหว่าวันที่ 15 - 21 พ.ย. 2553 ณ จังหวัดพิษณุโลก
ชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง
รองชนะเลิศอันดับ 1 เซปักตะกร้อทีมชุด
รองชนะเลิศอันดับ 2 บอลเลย์บอลชาย
รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองหญิงคู่

(20 พ.ย. 53)  วิทยาลัยอาชีวศีกษาอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้อำนวยการ และคณะครูได้นำเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้
ไปมอบให้ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย สถาณสงเคราะห์วังทอง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

(19 พ.ย. 53)  โครงการลอยกระทง สืบสารวัฒนธรรมไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553

(12 พ.ย. 53)  การมอบเครื่องมือช่างประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2553 ศูนย์ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

(11 พ.ย. 53)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
(05 พ.ย. 53)  การทอดกฐินพระราชทานประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2553
ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์วรวิหาร จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

  (31 ต.ค. 53)   การเลือกตั้งนายกองค์การฯ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 5 พ.ย. 2553

  (31 ต.ค. 53)   อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ณ วัดลัดเสนาบดี ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท
โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553

  (29 ต.ค. 53)    การมอบเครื่องมือช่างประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าเช่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

  

(20 ต.ค. 53)    แผนกวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้ส่งผลงานนักศึกษาระดับ ปวส.
เข้าประกวด3 ชิ้นงาน ในเดือนกันยายน 2553 ได้รับการคัดเลือก เข้านำเสนอรอบสุดท้ายจำนวน 2 ผลงาน
ซึ้งผลการตัดสินมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เครื่องหยดปุ๋ยสุดประหยัด
2. ร างวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เครื่องร่อนหอมแดง

  (26 ต.ค. 53) วิทยาลัยอาชีวศีกษาอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้อำนวยการ และคณะครู
ได้นำผลไม้ไปจัดเลี้ยงผู้ไร้ที่อยู่อาศัย สถาณสงเคราะห์วังทอง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553

  (23 ต.ค. 53) พิธีทักษิณานุปทานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 - 5 - 6
สมโภชพระอุโบสถ 100 ปี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553
เวลา 10.00 น. ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์

  (23 ต.ค. 53) พิธีวางพวงมาลาถวายสักระพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระปิยะมหาราช
ในวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ริมน่าน

  (15 ต.ค. 53) การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2553 ระดับ ปวส.
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2553

  (14 ต.ค. 53) การประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2553 ระดับ ปวช.
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553

  (30 ก.ย. 53) งานเกษียอายุราชการ วันคืนคุณครูสู่เหย้า บ้านเรายังเหมือนเดิม 30 กันยายน 2553 

  (30 ก.ย. 53) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณครูผู้อุทิศเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 

  (23 ก.ย. 53)  การเข้าค่ายพักแรม และพิธีประจำกองลูกเสือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2553
 

  (15 ก.ย. 53)  การเสวนา การศึกษาเพือโลกอาชีพ การเชิดชูเกรียรติสถานประกอบการและครูฝึกโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาส่งเสริม
การจัดทวิภาคีในสถาณศึกษาและโครงการพัฒนาความร่วมมือ
 

  (29 ส.ค. 53) การประชุมสมัชชา การศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2553
 

  (18 ส.ค. 53) การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2553
ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2553
 

  (28 ส.ค. 53) การแข่งขันกีฬา ยู.วี.ซี ทู บี นันเบอร์วัน 27 - 28 สิงหาคม 2553  

  (09 ส.ค. 53) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์การตลาด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553
วันที่ 16 สิงหาคม 2553
 
 

  (11 ส.ค. 53) โครงการอบรมทักษะการเป็นผู้นำ 10 - 11 สิงหาคม 2553 

  (09 ส.ค. 53) โครงการศึกษาดูงาน R Festival อาชีวล้านดวงใจถวายแม่ของแผ่นดิน 

  (09 ส.ค. 53) กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

 (22 พ.ค. 53) กิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 

 (23 พ.ค. 53) ศธ.รวมพลัง สร้างความปรองดองเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยและ
โครงการดื่มน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 

  (14 พ.ค. 53) โครงการวัยใสหัวใจคนพันธ์ R ปีการศึกษา 2553
วันที่ 13 พฤษภาคม 2553

  (11 พ.ค. 53) โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2553
 

  (27 มี.ค. 53) โครงการศึกษาดูงานครู และบุคลากรทางการศึกษา
 ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2553 ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง
 

   (25 มี.ค. 53) การรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและ
  มาตารฐานการศึกษาวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2553
 

   (10 มี.ค. 53) พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วันที่ 9 มีนาคม 2553
 

    (17 ก.พ. 53 ) โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ณ วัดดอยท่าเสา
  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 2 มีนาคม 2553
 

    (17 ก.พ. 53 ) โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2553
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553

    (15 ก.พ. 53 ) การเข้ารับการประเมินมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D ประจำปี 2553
  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

    (10 ก.พ. 53 )โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2552
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553

    (09 ก.พ. 53  ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง
  ปีการศีกษา 2553 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553  รายชื่อผู้ที่รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร

  1. นางสาวพรรณทิพย์    จิตรงาม        ปวช 1/1   การบัญชี
  2. นางสาวสุภาวดี           เดชโพธิ์โต   ปวส. 1/2  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  3. นางสาวรัชนีกรณ์        เกตุสุวรรณ   ปวส. 2/3  การบัญชี
 

    (08 ก.พ. 53 ) การแข่งขันกีฬา U.V.C ทู บี นัมเบอร์ วัน
  ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 

    (02 ก.พ. 53 ) โครงการนักเรียน นักศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาดีเด่น
  ประจำสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553

    (03 ก.พ. 53) โครงการสัญจรศึกษาธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากร
   ทางการศึกษาและข้าราชการคูร ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2553 ณ.ถ้ำผาจม
   อำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย
 

    (06 ม.ค. 53)  พีธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  ประจำปี 2553 วันที่ 6 มกราคม 2553 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 

    (19 พ.ย. 52)    การผลิตและจำหน่ายเค้กปีใหม่ 2553 ระหว่าง วันที่ 24 - 31 ธันวาคม
  2552วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 

    (05 ธ.ค. 52) ประมวลภาพกิจกรรม ภูเก็ต เกมส์ วันที่ 1-7 ธันวาคม 2552 

    (05 ธ.ค. 52) ประมวลภาพกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552
 

    (04 ธ.ค. 52) งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงาน
  เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2552 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

 

1

  (04 ธ.ค. 52) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
 ประจำปีการศึกษา 2552 วันที่ 3 ธันวาคม 2552 ณ วิทยลัยอาชีวะศึกษาอุตรดิถ์

   (04 ธ.ค. 52) งานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาศมหามลคลเฉลิม
  พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2552 ในวันที่ 3 ธันวาคม2552
  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

   (03 ธ.ค. 52) ชมรมทูบีนันเบอร์วัน ร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2552

   (02 ธ.ค. 52) ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง วันที่ 1 ธันวาคม 2552  

    (30 พ.ย. 52) โครงการบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวา มหาราช  

    (25 พ.ย. 52)การประเมินหน่วยสถานศึกษาและสมาชิกโครงการภายใต้การนิเทศ  

    (23 พ.ย. 52) โครงการอบรมเพื่อขอมีใบอนุญาติขับรถ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2552 ณ.สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์

    (21 พ.ย. 52) การคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ในการแข่งขัน
  ทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2552

    (20 พ.ย. 52)โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประจำปี 2553
  วันที่ 18 พ.ย. 52 ณ.หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 

    (19 พ.ย. 52)พีธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันที่ 14 พฤษจิกายน
  2552 ณ.สนามโรงเรียนอุตรดิตถ์
 

    (18 พ.ย. 52) พีธีมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความแข้มแข็ง
  เสียสละและ อุทิศเวลาให้กับทางราชการ โดยไม่มีวันขาดวันลามาสายในรอบปีงบประมาณ
  2552 และ บุคลากรผู้มีผลงานเด่นในงานด้านต่างๆ
 

    (16 พ.ย. 52) ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย
  ในวันที่ 16 พฤศจิการยน 2552 ณ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

    (12-25 ต.ค. 52) การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระหว่างวันที่ 12- 25 ตุลาคม 2552
  ณ.จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศ กรีฑา(ขว้างจักรหญิง)
 รองชนะเลิศอันดับ 2 เปตองหญิงคู่ รองชนะเลิศอันดับ 1 เซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง