HOT NEW : ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
แผนกวิชาต่างๆ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการตลาด
และการจัดการทั่วไป

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาเลขานุการ
และการจัดการสำนักงาน

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาศิลปกรรม

แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมเพื่อการโรงแรม

DVT ทวิภาคี
ฝ่ายบริหารงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
     
     
     
E-Learning
Learn Square


วิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ
และ เพิ่มผลผลิต 
ครูประเทือง จุลวาทิน
วิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ครูสฤษดิ์ รักดี
E-learning By Kru Kannika
เผยแพร่ผลงาน


เผยแพร่งานวิชาการ ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ครูจารุณี  เล็กอุทัย

ครูวัชรวุฒิ  เรือนคำ
วิชา การบริหารการจัดซื้อ
ครูกรรณิการ์   ใหม่ตาจักร์
สรุปรายงานการอบรมEdmodo
ครูทัศนีย์พร ใจภักดี
ครูสุภาภรณ์ โตโสภณ
หลักการจักการ 3200-1003


รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารจัดทำแฟ้มสะสมงาน
ครูรุ่งทิพย์ ปินตา 

ครูบานชื่น วีระวัฒนานนท์

บทคัดย่อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดผอ.วิทยา เอกสารโครงการการสอน
แบบคิดวิเคาระห์ ฟอร์มนิเทศทวิ


รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556 SAR


รูปแบบการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)


แบบฟอร์มเสนอผลงานสิ่ง
ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1....... ปีการศึกษา 2557

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ระดับชั้น ปวช.1.2


วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ระดับชั้น ปวส.1.2


วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ระดับชั้น ปวส.1.2และ ปวช.2


วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557
ระดับชั้น ปวช. 2และ ปวส.1


วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
ระดับชั้น ปวช.1.2และปวส.2


วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557
ระดับชั้น ปวช.2และปวส.1.2

     
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
องค์การวิชาชีพในอนาคต
RMS2012 ภายใน
RMS2012 ภายนอก
ห้องสมุดออนไลน์


กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา (กยศ.)
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะ
โครงการ E-Leanrning
ปริมาณการใช้อินเตอร์เนต


ลงทะเบียนลูกเสือ
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
     
  แบบสอบถาม 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา (ศิษย์เก่า)


แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดข้อมูลสถานศึกษา
==>ไพล์ที่ 1 ไพล์ที่ 2
ไพล์ที่ 3 ไพล์ที่ 4เกณฑ์การแข่งขันทักษะ
อวท.ปี 57


ประเภทพาณิชยกรรม 56-57


ประเภทวิชาศิลปกรรม 56 -57


ทักษะการท่องเที่ยว 56-57


ทักษะวิชาพื้นฐาน 56 -57


สาขาเทคนิคพื้นฐาน 56-57


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 56-57


ใบสมัคร การแข่งขันทักษะ 57


รายชื่อแข่งขันทักษะระดับชาติ 57
 
นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ


 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2558

...............................................

การรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตาภายนอก)
ประจำปีการศึกษา 2558

...............................................
ตัวอย่างแบบสรุปรายชื่อ.pdf
..............................................
ดาวน์โหลด แบบสรุปรายชื่อ.xls

UPDATE :(31/10/2557)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาศิลปกรรม วิชาอาหารและโภชนาการ

UPDATE :(18/10/2557)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาศิลปกรรม วิชาอาหารและโภชนาการ

UPDATE :(7/10/2557)
 
(23 ต.ค. 57) วันปิยมหาราช วันวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
 
(1 ต.ค. 57) รูปภาพบรรยากาศกิจกรรม พวงมาลัย พวงน้อย ร้อยด้วยรัก พวกเราฝาก มอบ ผอ. แทนของขวัญ ขอต้อนรับด้วยใจใฝ่สัมพันธ์ ก่อนร่วมงาน วันใหม่ให้รุ่งเรือง
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 
(27 ก.ย. 57) รูปภาพบรรยากาศกิจกรรม วันวานร่วมฟันฝ่า วันข้างหน้ารักผูกพัน สี่สาวเกษียณนั้น รักนิรันดร์ยังมั่นคง
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 
(29 ก.ย. 57) รูปภาพบรรยากาศกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ยุทธหัตถีเกมส์
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 1-7 กันยายน 2557
 
(13 - 15 ส.ค. 57 )รูปภาพบรรยากาศกิจกรรมงานกีฬาสี
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 
(8 ส.ค. 57 )รูปภาพบรรยากาศกิจกรรมวันพระชนมพรรษสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 
 
   
 

 

 
เลขที่ 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร : 055 411 221 http://www.uttvc.ac.th