สอส

   
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงาน
      คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
    ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อาคารสถานที่
แผนภูมิผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Utt.v.c 's Profie
 ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานบุคลากร
  งานการเงิน
  งานการบัญชี
  งานพัสดุ
  งานอาคารสถานที่
  งานทะเบียน
  งานประชาสัมพันธ์
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
  งานวางแผนและงบประมาณ
  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  งานความร่วมมือ
 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

  งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
  งานส่งเสริมผลิตผล การค้า
และประกอบธุรกิจ
  เอกสารเผยแพร่ฝ่ายแผนงาน
และความร่วมมือ
 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  งานปกครอง
  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  งานครูที่ปรึกษา
  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  งานโครงการพิเศษและการบริการ
ชุมชน
 ฝ่ายวิชาการ
  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  งานวัดผลและประเมินผล
  งานวิทยบริการและห้องสมุด
  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  งานสื่อการเรียนการสอน
  แผนกวิชา
  เอกสารเผยแพร่ฝ่ายวิชาการ


  

  ปรัชญา วิทยาลัย
 ..:: ปรัชญาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ : " คุณธรรมนำทาง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ " ::..
   ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  
 
 
 
 
 
 
บัตรลงทะเบียน ระดับ ปวช. 2 , ปวช. 3 และ ระดับ ปวส. 2 ทุกสาขาวิชา/สาขางาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(5/4/2557)
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และผลการรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2557
(สมัครเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2557)
(25/3/2557)

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษา RMS 2012
>>>>> ดาวน์โหลดคู่มือ RMS2012   (25/3/2557)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพ   (20/3/2557)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง
กำหนดการชำระเงินค่าใช้จ่าย กำหนดการปฐมนิเทศ การปรับสภาพก่อนเรียนและกำหนดการเปิดภาคเรียน
สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
  (18/3/2557)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง
การเปิด การปิดสถานศึกษา และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  (26/2/2557)

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ดาวน์โหลดประกาศ และ ดาวน์โหลดใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2557
  (17/2/2557)

ประกาศผลการรับนักเรียน นักศึกษา จากงานมหกรรมแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพเพื่ออนาคต
(Open House) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2557
  (27/1/2557)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าสอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ
  (16/1/2557)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  (14/1/2557)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศ รายชื่อ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ V -NET
ระดับชั้น ปวส.2
และ ระดับชั้น ปวช.3   (14/1/2557)

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2557  (10/1/2557)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  (6/1/2557)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  (6/1/2557)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ
>>> ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ
  (3/1/2557)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
>>> ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ
>>> ดาวน์โหลดไฟล์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ปี 2557
( 27 /12/2554 ) 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
คุรุสภา วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
สำนักอำนวยการ  
สำนักความร่วมมือ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา   จังหวัดอุตรดิตถ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา   ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา Thaitombon
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เขื่อนสิริกิติ์
    Fixit-Center สำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์
     นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ หุ่นยนต์และโครงงานวิทยาศาสตร์ สถาบันการอาชีวศึกษา
    R - Radio Network   สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์    สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 3
    สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 4
      สถาบันการอาชีวภาคใต้ 2
                            
คุณเข้าชมเป็นคนที่
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 15 เมษายน 2555
 
 
 

 
Learn Square
วิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ
และ เพิ่มผลผลิต  อ.ประเทือง
 จุลวาทิน
วิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อ.สฤษดิ์ รักดี
E-learning By Kru Kannika
 
เผยแพร่งานวิชาการ ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต
อ.จารุณี  เล็กอุทัย
อ.วัชรวุฒิ  เรือนคำ
วิชา การบริหารการจัดซื้อ
อ.กรรณิการ์   ใหม่ตาจักร
สรุปรายงานการอบรมEdmodo
อ.ทัศนีย์พร ใจภักดี
    เอกสารเผยแพร
    บทคัดย่อ
   ตัวอย่างข้อสอบ V-NET
 รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556
  เอกสารจัดทำแฟ้มสะสมงาน อ.รุ่งทิพย์ ปินตา
นางบานชื่น วีระวัฒนานนท์
    บทคัดย่อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผ.อ.วิทยา เอกสารโครงการการสอน
แบบคิดวิเคาระห์ ฟอร์มนิเทศทวิ
 
  แหล่งข้อมูลตลาดแรงงาน
 
  สารสนเทศนักเรียนนักศึกษา
ระเบียบการแต่งกาย
วัฒนธรรมเด่นขององค์กร
    การแต่งกาย
ระเบียบงานทะเบียนและการวัดผล
แนวปฏิบัติองค์การวิชาชีพ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รายละเอียดการฝึกงานของนักศึกษา
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555