HOT NEW : ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
แผนกวิชาต่างๆ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการตลาด
และการจัดการทั่วไป

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาเลขานุการ
และการจัดการสำนักงาน

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาศิลปกรรม

แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมเพื่อการโรงแรม

DVT ทวิภาคี
ฝ่ายบริหารงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
     
     
     
E-Learning
Learn Square


e-Learning (eDLTV) (วอศ.อต.)


วิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ
และ เพิ่มผลผลิต 
ครูประเทือง จุลวาทิน
วิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ครูสฤษดิ์ รักดี
E-learning By Kru Kannika
เผยแพร่ผลงาน


เผยแพร่งานวิชาการ ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ครูจารุณี  เล็กอุทัย

ครูวัชรวุฒิ  เรือนคำ
วิชา การบริหารการจัดซื้อ
ครูกรรณิการ์   ใหม่ตาจักร์
สรุปรายงานการอบรมEdmodo
ครูทัศนีย์พร ใจภักดี
ครูสุภาภรณ์ โตโสภณ
หลักการจักการ 3200-1003


รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารจัดทำแฟ้มสะสมงาน
ครูรุ่งทิพย์ ปินตา 

ครูบานชื่น วีระวัฒนานนท์

บทคัดย่อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดผอ.วิทยา เอกสารโครงการการสอน
แบบคิดวิเคาระห์ ฟอร์มนิเทศทวิ


รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556 SAR


รูปแบบการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)


แบบฟอร์มเสนอผลงานสิ่ง
ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม


แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน
รายบุคคล
 

 

 

 

 

 
     
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
องค์การวิชาชีพในอนาคต
RMS2012 ภายใน
RMS2012 ภายนอก
v-cop.net
ห้องสมุดออนไลน์


กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา (กยศ.)
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะ
โครงการ E-Leanrning
ปริมาณการใช้อินเตอร์เนต


ลงทะเบียนลูกเสือ
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
     
  แบบสอบถาม 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา(ศิษย์เก่า)
แบบสอบถามตอนที่ 1
แบบสอบถามตอนที่ 2


แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดาวน์โหลดข้อมูลสถานศึกษา
==>ไพล์ที่ 1 ไพล์ที่ 2
ไพล์ที่ 3 ไพล์ที่ 4เกณฑ์การแข่งขันทักษะ
อวท.ปี 57


ประเภทพาณิชยกรรม 56-57


ประเภทวิชาศิลปกรรม 56 -57


ทักษะการท่องเที่ยว 56-57


ทักษะวิชาพื้นฐาน 56 -57


สาขาเทคนิคพื้นฐาน 56-57


สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 56-57


ใบสมัคร การแข่งขันทักษะ 57


รายชื่อแข่งขันทักษะระดับชาติ 57
 
นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ


 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง
การเปิดทำการเรียนการสอน (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2557
UPDATE :(3/3/2558)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโดยคัดเลือกจากความรู้ความสามารถพิเศษ

UPDATE :(11/2/2558)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง

รับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

.........................................................................

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


โดยคัดเลือกจากความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

UPDATE :(12/1/2558)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ......ครั้งที่ 26 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

UPDATE :(26/12/2557)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รายงานผลการตัดสินแข่งขันทักษะ
วิชาชีพการบัญชี ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 26 ณ จ. น่าน

UPDATE :(23/12/2557)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

UPDATE :(2/12/2557)
 
(6 มี.ค. 58) ค่ายวิชาการ
อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ วันที่ 6 มีนาคม 2558
 
(5 มี.ค. 58) ค่ายวิชาการ
อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ วันที่ 5 มีนาคม 2558
 
(4 มี.ค. 58) ค่ายวิชาการ
อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ วันที่ 4 มีนาคม 2558
 
(3 มี.ค. 58) ค่ายวิชาการ
อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ วันที่ 3 มีนาคม 2558
 
(2 มี.ค. 58) ค่ายวิชาการ
อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ
 
(17ก.พ.58) การแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ 5 สถาบัน ครั้งที่ 3
 
 
   
 

 

 
เลขที่ 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร : 055 411 221 http://www.uttvc.ac.th