HOT NEW : ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
Previous Next
photo 2
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.นางปราณี  ภมะราภา รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะได้มอบรถจักรยานเพื่อการศึกษาพร้อมชุดเสื้อกันฝน
ให้กับนางสาวศศิธร วุฒิสูง นักเรียนทุน ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
แผนกวิชาต่างๆ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการตลาด
และการจัดการทั่วไป

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาเลขานุการ
และการจัดการสำนักงาน

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาศิลปกรรม

แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมเพื่อการโรงแรม

DVT ทวิภาคี
ฝ่ายบริหารงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
     
     
     
E-Learning
ระบบตรวจสอบเวลาเข้า-ออก
แจ้งเตือนทาง SMS
ระบบบริหารงานประกันคุณภาพ
Learn Square


e-Learning (eDLTV) (วอศ.อต.)


วิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ
และ เพิ่มผลผลิต 
ครูประเทือง จุลวาทิน
วิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ครูสฤษดิ์ รักดี
วิชาวิทยาศาสตร์ 5
E-learning By Kru Kannika
ครูสุรพงษ์ สกุลพันธ์
ตัวอย่างรูปถ่ายชุดนักเรียน
นักศึกษาที่ถูกต้อง
เผยแพร่ผลงาน


เผยแพร่งานวิชาการ ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ครูจารุณี  เล็กอุทัย
- พัฒนาผู้เรียนสมบูรณ์ 2558


ครูวัชรวุฒิ  เรือนคำ
วิชา การบริหารการจัดซื้อ
ครูกรรณิการ์   ใหม่ตาจักร์
รายงานการศึกษาผลการสอนราย
วิชาภาษาอังกฤษสมัครงาน

.............................................

รายงานการศึกษาผลการสอนราย
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา 3000-1220

สรุปรายงานการอบรมEdmodo
ครูทัศนีย์พร ใจภักดี
ครูสุภาภรณ์ โตโสภณ
หลักการจักการ 3200-1003


รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารจัดทำแฟ้มสะสมงาน
ครูรุ่งทิพย์ ปินตา 

รายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 2ครูผกามาศ พุกอินทร์

ครูบานชื่น วีระวัฒนานนท์

- บทคัดย่อ การประยุกต์ใช
้เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด


- ปกและบทคัดย่อวิจัย
วิชา3000-1307 ปี 57


- ปกและบทคัดย่อสรุปผล
วิชา 3000-1307 ปี 57


- ปกและบทคัดย่อสรุปผล
วิชา 2001-1003 ปี 57


- เว็บไซต์พรรณไม้สวนพฤกษาศาสตร์

-โครงการประกวดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2559


ผอ.วิทยา เอกสารโครงการการสอน
แบบคิดวิเคาระห์ ฟอร์มนิเทศทวิ


รายงานการประเมินตนเอง SAR

รูปแบบการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)


แบบฟอร์มเสนอผลงานสิ่ง
ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม


แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน
รายบุคคล


ครูอรพิน เกตุจันทร์
เอกสารประกอบการสอน
คณิตศาสตร์


บทคัดย่อวิจัย ปี 55 ปี 56 ปี 57

เอกสาร อบรม ICT
วันที่ 25 มีนาคม 2558


การเข้าใช้งานระบบศูนย์
กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop.net

หนังสือรับรองการฝึกงาน
Downloads


ดาวน์โหลดข้อมูลสถานศึกษา
==>ไพล์ที่ 1 ไพล์ที่ 2
ไพล์ที่ 3 ไพล์ที่ 4


ระเบียบการจัดการศึกษาและประเมินผล

ดาวน์ืโหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2559
==> ดาวน์ืโหลดเอกสาร

สมัครเข้าศึกษาต่อ 2559
  รอบที่ 1
  รอบที่ 2
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบงชี้
>>>ดาวน์โหลด<<<
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานวิจัยฯ
มีกำหนดการดำเนินการจัด
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่


==> ดาวน์โหลดเอกสาร

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

=> ดาวน์โหลดเอกสาร

ชุดการจัดการเรียนรู้ C-PBL21

=> ดาวน์โหลดเอกสาร

RMS2012
สำหรับเครือข่ายภายในวิทยาลัย
RMS2012
สำหรับเครือข่ายภายนอกวิทยาลัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบสอบถาม 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา(ศิษย์เก่า)
แบบสอบถามตอนที่ 1
แบบสอบถามตอนที่ 2แบบสอบถามความพึงพอใจของ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา
เกี่ยวกับการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
บัตรลงทะเบียน 1/2559ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะ
ใบสมัครการแข่งขันทักษะ
วิชาชีพการบัญชี ปวช. ปวส.
รายละเอียดเพิ่มเติม
เกณฑ์การแข่งขัน กำหนดการแข่งขัน
ทักษะวิชาการใช้คอมพิวเตอร์
ในงานบัญชี(ปวช.)
และทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูป
เพื่องานบัญชี (ปวส.)
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 30 พ.ย. ถึง 3 ธ.ค. 2558
==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะ
แผนกวิชาการตลาด


1.รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
(สาขาวิชาการตลาด)
ทักษะ "The Marketing Challenge" ระดับหน่วย ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับชาติ
ปีการศึกษา 2558 – 2559
==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ2. รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
(สาขาวิชาการตลาด) ทักษะ การเขียนแผนธุรกิจ ระดับหน่วย
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ปีการศึกษา 2558 – 2559
==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ3.ภาพสินค้าเพื่อเตรียมการนำเสนอ
การแข่งขันทักษะ ระดับภาค
ประจำปี 2558


ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
==>
ดาวน์โหลดเอกสารแนบตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ระดับภาคเหนือ คร้ังที่27
ประจำปีการศึกษา 2558==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
ระดับภาคเหนือ คร้ังที่27
ประจำปีการศึกษา 2558

==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาการบัญชี ระดับชาติ

ครั้งที่ 25 จังหวัดนครสวรรค์

==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบการเขียนกิจกรรมรักการอ่าน
และบันทึกกิจกรรมทำดีใน
โครงการรักการอ่าน
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบแบบสอบถามกิจกรรมความรับผิด
ชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการส่งเสริม
ภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ
 
โดยใช้กลยุทธ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 

=> คลิ๊ก

 
นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์


 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รายงานกำหนดคุณลักษณะเครื่องมือ
ประจำตัวนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกาษา
==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ1 ==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ2

UPDATE :(21/09/2559)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
รายการ ครุภัณฑ์ชุดฝึกการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์บนโทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 ชุด
==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

UPDATE :(21/09/2559)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง การเปิด การปิดสถานศึกษา
และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

UPDATE :(15/09/2559)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง
ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอ
รายละเอียดทั้วไปของเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
เฉพาะสายอาชีพของนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.)
==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ1 ==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ2

UPDATE :(9/09/2559)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง
สอบราคาจ้างก่อสร้างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
(ศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา)
==> ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

UPDATE :(9/09/2559)
 
(6 ก.ย. 59)มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาสงขลาเกมส์
 
(6 ก.ย. 59)โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย
 
(6 ก.ย. 59)ทำบุญแผนกวิชาศิลปกรรม
อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ
 
(6 ก.ย. 59)พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 35 ประจำปีการศึกาา2559
 
(24 ส.ค. 59) กิจกรรมเดย์แคมป์และพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ
 
(23 ส.ค. 59) ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ริมหนองเคียน
ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 20 สิงหาคม 2559


 
 
   
 

 

 

เลขที่ 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร : 055 411 221 มือถือ 089 703 5902 แฟกซ์ 055 412 814 http://www.uttvc.ac.th