HOT NEW : ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
แผนกวิชาต่างๆ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการตลาด
และการจัดการทั่วไป

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาเลขานุการ
และการจัดการสำนักงาน

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

แผนกวิชาศิลปกรรม

แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมเพื่อการโรงแรม
ฝ่ายบริหารงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
     
E-Learning
Learn Square


วิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ
และ เพิ่มผลผลิต 
ครูประเทือง จุลวาทิน
วิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ครูสฤษดิ์ รักดี
E-learning By Kru Kannika
เผยแพร่ผลงาน


เผยแพร่งานวิชาการ ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ครูจารุณี  เล็กอุทัย

ครูวัชรวุฒิ  เรือนคำ
วิชา การบริหารการจัดซื้อ
ครูกรรณิการ์   ใหม่ตาจักร์
สรุปรายงานการอบรมEdmodo
ครูทัศนีย์พร ใจภักดี

รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารจัดทำแฟ้มสะสมงาน
ครูรุ่งทิพย์ ปินตา 

ครูบานชื่น วีระวัฒนานนท์
บทคัดย่อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผอ.วิทยา เอกสารโครงการการสอน
แบบคิดวิเคาระห์ ฟอร์มนิเทศทวิ


รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556 SAR


รูปแบบการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)


แบบฟอร์มเสนอผลงานสิ่ง
ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม


แบบฟอร์มรายงานการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม

     
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
องค์การวิชาชีพในอนาคต
RMS2012 ภายใน
RMS2012 ภายนอก
ห้องสมุดออนไลน์


กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา (กยศ.)
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะ
โครงการ E-Leanrning
ปริมาณการใช้อินเตอร์เนต


ลงทะเบียนลูกเสือ
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
     
 
 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ( งานพัสดุ )
UPDATE :(25/7/2557)
 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ( งานพัสดุ )
UPDATE :(21/7/2557)
 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ( งานพัสดุ )
UPDATE : (8/7/2557)
 
(9 ก.ค. 57 )แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2557
ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวงและวัดธรรมาธิปไตย
 
(6-7 มิ.ย. 57 )โครงการพัฒนาทักษะการสอนของครูสู่ศตวรรษที่ 21
ณ อาคารอินทนิลวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 
(8 มี.ค. 57 )ภาพบรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556
ณ อาคารอินทนิล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 
 
   
 

 

 
เลขที่ 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร : 055 411 221 http://www.uttvc.ac.th