HOT NEW : ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
แผนกวิชาต่างๆ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการตลาด
และการจัดการทั่วไป

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาเลขานุการ
และการจัดการสำนักงาน

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาศิลปกรรม

แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมเพื่อการโรงแรม

DVT ทวิภาคี
ฝ่ายบริหารงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
     
     
     
E-Learning
ระบบบริหารงานประกันคุณภาพ
Learn Square


e-Learning (eDLTV) (วอศ.อต.)


วิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ
และ เพิ่มผลผลิต 
ครูประเทือง จุลวาทิน
วิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ครูสฤษดิ์ รักดี
วิชาวิทยาศาสตร์ 5
E-learning By Kru Kannika
เผยแพร่ผลงาน


เผยแพร่งานวิชาการ ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ครูจารุณี  เล็กอุทัย

ครูวัชรวุฒิ  เรือนคำ
วิชา การบริหารการจัดซื้อ
ครูกรรณิการ์   ใหม่ตาจักร์
รายงานการศึกษาผลการสอนราย
วิชาภาษาอังกฤษสมัครงาน

.............................................

ายงานการศึกษาผลการสอนราย
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา 3000-1220

สรุปรายงานการอบรมEdmodo
ครูทัศนีย์พร ใจภักดี
ครูสุภาภรณ์ โตโสภณ
หลักการจักการ 3200-1003


รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารจัดทำแฟ้มสะสมงาน
ครูรุ่งทิพย์ ปินตา 

ครูบานชื่น วีระวัฒนานนท์

บทคัดย่อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดผอ.วิทยา เอกสารโครงการการสอน
แบบคิดวิเคาระห์ ฟอร์มนิเทศทวิ


รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556 SAR


รูปแบบการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)


แบบฟอร์มเสนอผลงานสิ่ง
ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม


แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน
รายบุคคล


เอกสาร อบรม ICT
วันที่ 25 มีนาคม 2558


การเข้าใช้งานระบบศูนย์
กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop.net

 


 

 

 

 
     
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบสอบถาม 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา(ศิษย์เก่า)
แบบสอบถามตอนที่ 1
แบบสอบถามตอนที่ 2


แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ดาวน์โหลดข้อมูลสถานศึกษา
==>ไพล์ที่ 1 ไพล์ที่ 2
ไพล์ที่ 3 ไพล์ที่ 4
บัตรลงทะเบียน
ปีการศึกษา 2558

Downloads

หนังสือรับรองการฝึกงาน
Downloads


 


 


 


 


 


 


 


 
 
นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ


 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ

UPDATE :(6/5/2558)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง โครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ (ปวช.1) ปีการศึกษา 2558 วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 Downloads
............................................................................................

โครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ (ปวส.1) ปีการศึกษา 2558
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
Downloads ยอดเงินงวดที่ 2 ที่ต้องชำระ Downloads

UPDATE :(1/5/2558)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม

UPDATE :(1/5/2558)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ

UPDATE :(10/4/2558)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม 

UPDATE :(9/4/2558)
 
(20 เม.ย. 58) Thank & Good bye ประจำปีการศึกษา 2557
 
(24 มี.ค. 58) ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
9 มีนาคม 2558
 
(18 มี.ค. 58) พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
 
(18 มี.ค. 58) รูปภาพเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557
 
(6 มี.ค. 58) ค่ายวิชาการ
อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ วันที่ 6 มีนาคม 2558
 
(5 มี.ค. 58) ค่ายวิชาการ
อาชีวะรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยอย่างมืออาชีพ วันที่ 5 มีนาคม 2558
 
 
   
 

 

 
เลขที่ 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร : 055 411 221 http://www.uttvc.ac.th