HOT NEW : ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
แผนกวิชาต่างๆ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการตลาด
และการจัดการทั่วไป

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาเลขานุการ
และการจัดการสำนักงาน

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาศิลปกรรม

แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมเพื่อการโรงแรม

DVT ทวิภาคี
ฝ่ายบริหารงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
     
     
     
E-Learning
Learn Square


วิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ
และ เพิ่มผลผลิต 
ครูประเทือง จุลวาทิน
วิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ครูสฤษดิ์ รักดี
E-learning By Kru Kannika
เผยแพร่ผลงาน


เผยแพร่งานวิชาการ ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ครูจารุณี  เล็กอุทัย

ครูวัชรวุฒิ  เรือนคำ
วิชา การบริหารการจัดซื้อ
ครูกรรณิการ์   ใหม่ตาจักร์
สรุปรายงานการอบรมEdmodo
ครูทัศนีย์พร ใจภักดี
ครูสุภาภรณ์ โตโสภณ
หลักการจักการ 3200-1003


รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารจัดทำแฟ้มสะสมงาน
ครูรุ่งทิพย์ ปินตา 

ครูบานชื่น วีระวัฒนานนท์
บทคัดย่อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผอ.วิทยา เอกสารโครงการการสอน
แบบคิดวิเคาระห์ ฟอร์มนิเทศทวิ


รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556 SAR


รูปแบบการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)


แบบฟอร์มเสนอผลงานสิ่ง
ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1....... ปีการศึกษา 2557

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ระดับชั้น ปวช.1.2


วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ระดับชั้น ปวส.1.2


วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557
ระดับชั้น ปวส.1.2และ ปวช.2


วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557
ระดับชั้น ปวช. 2และ ปวส.1


วันพุธที่ 24 กันยายน 2557
ระดับชั้น ปวช.1.2และปวส.2


วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557
ระดับชั้น ปวช.2และปวส.1.2

     
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
องค์การวิชาชีพในอนาคต
RMS2012 ภายใน
RMS2012 ภายนอก
ห้องสมุดออนไลน์


กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษา (กยศ.)
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา
ศูนย์บ่มเพาะ
โครงการ E-Leanrning
ปริมาณการใช้อินเตอร์เนต


ลงทะเบียนลูกเสือ
แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ
ข้อมูลสารสนเทศ 9 ประการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผล
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
     
  แบบสอบถาม 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา (ศิษย์เก่า)


แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 
 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผลสอบ บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดผล
UPDATE :(24/8/2557)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดผล

UPDATE :(18/8/2557)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดผล

UPDATE :(7/8/2557)
 
(13 - 15 ส.ค. 57 )รูปภาพบรรยากาศกิจกรรมงานกีฬาสี
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 
(8 ส.ค. 57 )รูปภาพบรรยากาศกิจกรรมวันพระชนมพรรษสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 
(12 ส.ค. 57 )รูปภาพบรรยากาศกิจกรรมวันพระชนมพรรษสมเด็จพระบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ณ จังหวัดอุตรดิตถ์
 
(8 ส.ค. 57 )
ภาพบรรยากาศกิจกรรมประดับธงชาติอาเซียน
( วันสถาปนากลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ )
 
(9 ก.ค. 57 )แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2557
ณ วัดคลองโพธิ์พระอารามหลวงและวัดธรรมาธิปไตย
 
(6-7 มิ.ย. 57 )โครงการพัฒนาทักษะการสอนของครูสู่ศตวรรษที่ 21
ณ อาคารอินทนิลวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 
 
   
 

 

 
เลขที่ 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร : 055 411 221 http://www.uttvc.ac.th