HOT NEW : ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
แผนกวิชาต่างๆ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการตลาด
และการจัดการทั่วไป

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาเลขานุการ
และการจัดการสำนักงาน

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

แผนกวิชาศิลปกรรม

แผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและ
เครื่องแต่งกาย

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

แผนกวิชาธุรกิจคหกรรมเพื่อการโรงแรม

DVT ทวิภาคี
ฝ่ายบริหารงานภายใน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
     
     
     
E-Learning
ระบบตรวจสอบเวลาเข้า-ออก
แจ้งเตือนทาง SMS
ระบบบริหารงานประกันคุณภาพ
Learn Square


e-Learning (eDLTV) (วอศ.อต.)


วิชาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ
และ เพิ่มผลผลิต 
ครูประเทือง จุลวาทิน
วิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ครูสฤษดิ์ รักดี
วิชาวิทยาศาสตร์ 5
E-learning By Kru Kannika
ตัวอย่างรูปถ่ายชุดนักเรียน
นักศึกษาที่ถูกต้อง
เผยแพร่ผลงาน


เผยแพร่งานวิชาการ ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ครูจารุณี  เล็กอุทัย

ครูวัชรวุฒิ  เรือนคำ
วิชา การบริหารการจัดซื้อ
ครูกรรณิการ์   ใหม่ตาจักร์
รายงานการศึกษาผลการสอนราย
วิชาภาษาอังกฤษสมัครงาน

.............................................

ายงานการศึกษาผลการสอนราย
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา 3000-1220

สรุปรายงานการอบรมEdmodo
ครูทัศนีย์พร ใจภักดี
ครูสุภาภรณ์ โตโสภณ
หลักการจักการ 3200-1003


รายงานประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556

เอกสารจัดทำแฟ้มสะสมงาน
ครูรุ่งทิพย์ ปินตา 

ครูบานชื่น วีระวัฒนานนท์

- บทคัดย่อ การประยุกต์ใช
้เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การประกวดสุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด


- ปกและบทคัดย่อวิจัย
วิชา3000-1307 ปี 57


- ปกและบทคัดย่อสรุปผล
วิชา 3000-1307 ปี 57


- ปกและบทคัดย่อสรุปผล
วิชา 2001-1003 ปี 57


- เว็บไซต์พรรณไม้สวนพฤกษาศาสตร์


ผอ.วิทยา เอกสารโครงการการสอน
แบบคิดวิเคาระห์ ฟอร์มนิเทศทวิ


รายงานการประเมินตนเอง
ประจำปีการศึกษา 2556 SAR


รูปแบบการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)


แบบฟอร์มเสนอผลงานสิ่ง
ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม


แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน
รายบุคคล


ครูอรพิน เกตุจันทร์
เอกสารประกอบการสอน
คณิตศาสตร์


บทคัดย่อวิจัย ปี 55 ปี 56 ปี 57

เอกสาร อบรม ICT
วันที่ 25 มีนาคม 2558


การเข้าใช้งานระบบศูนย์
กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop.net

หนังสือรับรองการฝึกงาน
Downloads


ดาวน์โหลดข้อมูลสถานศึกษา
==>ไพล์ที่ 1 ไพล์ที่ 2
ไพล์ที่ 3 ไพล์ที่ 4


ระเบียบการจัดการศึกษาและประเมินผล

ดาวน์ืโหลดเอกสาร 
     
RMS2012
สำหรับเครือข่ายภายในวิทยาลัย
RMS2012
สำหรับเครือข่ายภายนอกวิทยาลัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
แบบสอบถาม 
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา(ศิษย์เก่า)
แบบสอบถามตอนที่ 1
แบบสอบถามตอนที่ 2แบบสอบถามความพึงพอใจของ ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา
เกี่ยวกับการให้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
  


 


 


 


 


 


 


 


 
 
นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ


 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อบุคคลมีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป

UPDATE :(11/8/2558)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป

UPDATE :(4/8/2558)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
ครั้งที 2 รายชื่อผู้ิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

UPDATE :(27/7/2558)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผลสอบพนักงานราชการ
ครั้งที 1รายชื่อผู้ิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

UPDATE :(21/7/2558)
 

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง  สอบราคาชื้อครุภัณฑ์
เครื่องฉายโปรเจคเต่อ จำนวน 14 เครื่อง

UPDATE :(17/7/2558)
 
(12 ส.ค. 58) การแข่งขันกีฬาภายใน พิกุลแก้วเกมส์
19 - 21 สิงหาคม 2558

 
(12 ส.ค. 58) วันแม่แห่งชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์
12 สิงหาคม 2558
 
(12 ส.ค. 58) โครงการปล่อยปลามหากุศล
ถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2558
 
(11 ส.ค. 58) วันสถาปนาอาเซียน 11 สิงหาคม 2558
 
(11 ส.ค. 58) วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558
 
(6 ส.ค. 58) การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม
่และโครงงานวิทยาศาตร์ ประจำปี 2558
 
 
   
 

 

 
เลขที่ 9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทร : 055 411 221 http://www.uttvc.ac.th