เอกสารสำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
ระดับ ปวช. และปวส. ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558
 
โครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ (ปวช.1) ปีการศึกษา 2558
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 Downloads
 
โครงการปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ (ปวส.1) ปีการศึกษา 2558
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558
Downloads ยอดเงินงวดที่ 2 ที่ต้องชำระ Downloads
 
 
 
เอกสารสำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่  2  ชั้นปีที่  3  ทุกสาขางาน
และนักศึกษา  ระดับ  ปวส. ชั้นปีที่ 2  ทุกสาขางาน
(ที่กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์)
 
บัตรลงทะเบียน Downloads
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เข้าสู่หน้าเว็บวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์