Breaking News |
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
บุคลากร
  อาจารย์วุฒิภัทร หนูยอด
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 3  
เข้าชมเดือนนี้ : 37  
เข้าชมปีนี้ : 80  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 5,141  
 ข้อมูลนักวิจัย
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์วุฒิภัทร  หนูยอด
เบอร์โทรศัพท์ :  0822029998
อีเมล์ :  sixsax357@hotmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.buu.ac.th
วันที่เข้าทำงาน :  16-05-2549
  สาขาวิชา :  ระบบสารสนเทศ
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร :  -
วุฒิการศึกษา :      - ปริญญาโท (วทม.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
   - ปริญญาตรี (บธ.บ) บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  -
งานวิจัยที่สนใจ :  

   - ด้านเทคโนโลยีในการสร้างเว็บไซต์ 
   - ด้านการเกษตร

ประวัติการทำงาน :    - (2549-ปัจจุบัน) อาจารย์สาขาระบบสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
  - (2547-2549) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  -
(2546-2547) System Network Admin บริษัทเอมเตอร์เทนเม้นประเทศไทย จำกัด
  - (2545-2546) Webprogramming บริษัททดสอบดอทคอม จำกัด
ประวัติการศึกษา :  
วิชาที่สอน :    - 0405352 Dynamic Web Programming
-  0405201 Database Management System
-  05560331 Electronics Commerce
- 0405351 Database System Development Software
-  0405302 Data Communication and Computer Network
บทความทางวิชาการ :   - Dynamic Web Programming
  - Data Communication and Computer Network
อบรมสัมมนา :  - กรรมการติดสินการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (NSC 2015)
- คณะกรรมการดำเนินงาน KST 2013-2015
รายละเอียดอื่น ๆ :