webmaster

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประกวดราคาซื้อครุภณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประกวดราคาซื้อครุภณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

วันนี้ 30 ธันวาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ จากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้1. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่-นางสาวกิตติกานต์ คำชมพู ปวช.3 สาขาวิชาแฟชั่น และสิ่งทอสาขางาน ธุรกิจแฟชั่น2. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ -นางสาววราภรณ์ สุดทอ ปวส.2 สาขางาน เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

วันนี้ 30 ธันวาคม 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ จากเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีนักเรียน นักศึกษา ได้รับรางวัล ดังนี้1. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่-นางสาวกิตติกานต์ คำชมพู ปวช.3 สาขาวิชาแฟชั่น และสิ่งทอสาขางาน ธุรกิจแฟชั่น2. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ -นางสาววราภรณ์ สุดทอ ปวส.2 สาขางาน เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอสาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

1 4 5 6 7 8 16