ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขันลีลาศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ประจำปี 2564

พิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการการแข่งขันลีลาศ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ประจำปี 2564

1 7 8 9