ข่าวสาร

วันที่ 29-30 เมษายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการอบรม พัฒนาแผนการเรียนด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับ การจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ห้องสบันงา อาคารอินทนิล ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

นที่ 29-30 เมษายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการอบรม พัฒนาแผนการเรียนด้วยระบบโมดูล (Block Course) ยกระดับ การจัดการเรียนรู้เพิ่มสมรรถนะผู้เรียน เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ห้องสบันงา อาคารอินทนิล ชั้น 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

วันที่ 9-11 เมษายน 2565 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สอศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาภาคเหนือ ณ โรงแรมอารยา อำเมือง จังหวัดอุตรดิต

วันที่ 9-11 เมษายน 2565 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สอศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาภาคเหนือ ณ โรงแรมอารยา อำเมือง จังหวัดอุตรดิต

1 10 11 12 13 14 27