ข่าวสาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานผลิตการค้า (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาชื้อชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวนผลทั่วไปและอุปกรณ์เครื่อข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ e-bidding

ประกวดราคาชื้อชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวนผลทั่วไปและอุปกรณ์เครื่อข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ e-bidding

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1 12 13 14 15 16 25