ข่าวสาร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับ โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติของถุงพองลมกันกระแทกชีวภาพ ได้เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายชื่อ นศ ที่จัดทำโครงงาน นางสาว วัชราภรณ์ เอี่ยมอำนวย นางสาว กรรณิการ์ เขียวสุขใหม่ นางสาว สุภาวดี ทวนพรมราช นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชีครูที่ปรึกษาและครูผู้ควบคุม นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม นางสาวรัชนก เกตุบางลาย นางสาวบัณฑิตา สิงห์ช่างชัย นางสาวสุธิชา จีนทั่ง

1 13 14 15 16 17 40