การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์

ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมเจษฏาบดินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์