ประชุมคณะกรรมการชี้แจง เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563

ดร. บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการชี้แจง เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์