บัตรลงทะเบียน 1/2564 รอบสอบคัดเลือก

รอบสอบคัดเลือก ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เต็มจำนวน)

ที่สาขางาน/ระดับ ปวช.ยอดเงินเต็มจำนวนดาวน์โหลด
1ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขางาน3,590Full-ช1

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เต็มจำนวน) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
1การบัญชี   จบ ปวช. การบัญชี ปกติ7,115Full-S01
 การบัญชี  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ7,615Full-S02
2การตลาด   1/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติ7,315Full-S03
 การตลาด   1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ8,015Full-S04
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี7,315Full-S05
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี8,015Full-S06
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี7,315Full-S07
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี8,015Full-S08
3ธุรกิจดิจิทัล  1/1   จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ6,815Full-S09
 ธุรกิจดิจิทัล  1/2จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ7,615Full-S10
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี7,615Full-S11
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี8,315Full-S12
5การจัดการทั่วไปจบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีก ปกติ7,415Full-S13
 การจัดการทั่วไปจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ8,115Full-S14
6การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติ7,015Full-S15
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ 
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ7,915Full-S16

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(เต็มจำนวน) ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
7ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติ7,315Full-S17
 ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ8,115Full-S18

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(เต็มจำนวน) ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
8แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติ8,015Full-S19
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ8,715Full-S20
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี 7,815Full-S21
9อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. อาหารปกติ7,615Full-S22
 อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ8,515Full-S23
 อาหารและโภชนาการ  1/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี 8,915Full-S24
10การดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 8,215Full-S25
11การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรมทวิภาคี 7,115Full-S26
 การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 7,715Full-S27
12การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี 7,415Full-S28
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 7,715Full-S29