วันที่ 26 กันยายน 2564 งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน 1.ครูแสวง บุปะเท 2. ร.อ. นพดล อุทัยทวีป 3. ครูอรัญญา วรสา 4. ครูจิราวรรณ ขันโท 5. ครูสุภาพร หนูฤทธิ์ 6. นางสาวศุภนิดา ยังเหล็ก