บัตรลงทะเบียน 2/2564

ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ที่สาขางาน/ระดับ ปวช.ยอดเงินดาวน์โหลด
1ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขางาน350uttvc-c1
2ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขางาน350uttvc-c2
2ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขางาน350uttvc-c3

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
1การบัญชี   จบ ปวช. การบัญชี ปกติ3,350uttvc-01
 การบัญชี  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ3,950uttvc-02
2การตลาด   1/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติ2,350uttvc-03
 การตลาด   1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ2,750uttvc-04
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี2,950uttvc-05
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี3,350uttvc-06
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี4,050uttvc-07
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี4,450uttvc-08
3ธุรกิจดิจิทัล  1/1   
ธุรกิจดิจิทัล  1/2
จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ3,950uttvc-09
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี2,450uttvc-10
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี3,150uttvc-11
5การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติ3,850uttvc-12
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ 
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ4,450uttvc-13

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
6ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติ3,950uttvc-14
 ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ4,750uttvc-15

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
7แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติ4,150uttvc-16
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ4,950uttvc-17
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี 2,850uttvc-18
9อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. อาหารปกติ3,850uttvc-19
 อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ4,550uttvc-20
 อาหารและโภชนาการ  1/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี 1,850uttvc-21
10การดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 4,450uttvc-22
11การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรมทวิภาคี 3,050uttvc-23
 การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 3,650uttvc-24
12การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี 2,650uttvc-25
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 3,250uttvc-26

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
1การบัญชี   2/1  2/2  2/3จบ ปวช. การบัญชี ปกติ3,250uttvc-01 
 การบัญชี   2/4 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ3,650uttvc-02
2การตลาด  2/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติ3,750uttvc-03
การตลาด  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ3,750uttvc-04
การตลาด  2/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี3,750uttvc-05
 การตลาด  2/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี4,150uttvc-06
 การตลาด  2/3  ToPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคี2,350uttvc-07
 การตลาด  2/3  ToPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี2,750uttvc-08
3ธุรกิจดิจิทัล  2/1   จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติ3,150uttvc-09
 ธุรกิจดิจิทัล  2/2จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ3,750uttvc-10 
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี3,350uttvc-11 
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี3,750uttvc-12
5การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติ3,250uttvc-13
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ ปกติ3,550uttvc-14
การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ3,550uttvc-14

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
6ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติ3,350uttvc-15
ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติ3,350uttvc-16

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบยอดเงินดาวน์โหลด
7แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติ1,950uttvc-17
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ1,950uttvc-18
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี 4,350uttvc-19
8อาหารและโภชนาการ  2/1จบ ปวช. อาหารปกติ3,950uttvc-20
 อาหารและโภชนาการ  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติ4,150uttvc-21 
 อาหารและโภชนาการ  2/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี 4,750uttvc-22 
9การดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 2,750uttvc-23
10การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรมทวิภาคี 3,050uttvc-24
การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่มจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 3,650uttvc-25
11การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี 3,750uttvc-26
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี 4,050uttvc-27