วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ได้แก่ 1.ครูชินกฤต ประสารยา (วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์) 2.ครูวัชรวุฒิ เรือนคำ (วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์) 3.ครูมารุต สังข์อุไร (วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์) ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์