ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประกวดราคาซื้อครุภณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์