วันที่ 14 มกราคม 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธาน อวท.ภาคเหนือ ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)