วันที่ 17 มกราคม 2565นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์