วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE R-CHEE WA STRONG NETWORK สัมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE R-CHEE WA STRONG NETWORK สัมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา 26 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและองค์ความรู้ สู่ความเป็นหนึ่ง ประจำปี 2565 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์