บัตรลงทะเบียน รอบความสามารถพิเศษ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งวดที่2)

ที่สาขางาน/ระดับ ปวช.ระดับที่จบระบบดาวน์โหลด
1ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขางานม.3ปกติC01

รอบความสามารถพิเศษ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 (งวดที่ 2) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
1การบัญชี   จบ ปวช. การบัญชี ปกติC02
 การบัญชี  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติC03
2การตลาด   1/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติC04
 การตลาด   1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติC05
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคีC06
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีC07
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคีC08
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีC09
3ธุรกิจดิจิทัล  1/1   จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติC10
 ธุรกิจดิจิทัล  1/2จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติC11
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคีC12
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีC13
5การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติC14
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 
ปกติC15

รอบความสามารถพิเศษ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 (งวดที่ 2) ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
6ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติC16
ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติC17
8วิจิตรศิลป์จบ ปวช. วิจิตรศิลป์C29
 วิจิตรศิลป์จบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิก / การออกแบบ
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติC30

รอบความสามารถพิเศษ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 (งวดที่ 2) ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
9แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติC18
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติC19
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี C20
10อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. อาหารปกติC21
 อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติC22
 อาหารและโภชนาการ  1/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี C23
11การดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี C24
12การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรมทวิภาคี C25
 การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี C26
13การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี C27
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี C28