บัตรลงทะเบียน รอบสอบคัดเลือก ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ที่สาขางาน/ระดับ ปวช.ดาวน์โหลด
1ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขางานFull-A01
2ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขางาน (ประสงค์ตัดชุดลูกเสือ/เนตรนารี)Full-A02

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
1การบัญชี   จบ ปวช. การบัญชี ปกติFull-A03
 การบัญชี  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติFull-A04
2การตลาด   1/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติFull-A05
 การตลาด   1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติFull-A06
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคีFull-A07
 การตลาด   1/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีFull-A08
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคีFull-A09
 การตลาด  1/3 TOPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีFull-A10
3ธุรกิจดิจิทัล  1/1   จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติFull-A11
 ธุรกิจดิจิทัล  1/2จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติFull-A12
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคีFull-A13
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีFull-A14
5การจัดการทั่วไปจบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีก ปกติ
 การจัดการทั่วไปจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ
6การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติFull-A15
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ 
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติFull-A16

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
7ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิกปกติFull-A17
ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติFull-A18
8วิจิตรศิลป์จบ ปวช. วิจิตรศิลป์ปกติFull-A30
 วิจิตรศิลป์จบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิก / การออกแบบ
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติFull-A31

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
9แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติFull-A19
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติFull-A20
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี Full-A21
10อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. อาหารปกติFull-A22
 อาหารและโภชนาการ  1/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติFull-A23
 อาหารและโภชนาการ  1/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี Full-A24
11การดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี Full-A25
12การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรมทวิภาคี Full-A26
 การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี Full-A27
13การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี Full-A28
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี Full-A29